magmareport.net: thuộc magmareport.net tò mò về định nghĩa cũng tương tự các tính chất, vệt hiệu phân biệt của hình thang.

Bạn đang xem: Hã¬nh thang:


Công thức tính diện tích s Hình Thang Công thức tính Chu Vi Hình Thang Công thức tính Đường cao Hình Thang
*

Trong đó:

Tứ giác ABCD có AB // CD yêu cầu tứ giác ABCD là hình thang.Hai cạnh AD, BC được gọi là hai ở kề bên hình thang.Hai cạnh AB, CB được hotline là hai lòng hình thang.Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD), AH được gọi là 1 trong những đường cao của hình thang.

2. Tính chất hình thang:

Tính chất về góc: 

Hai góc kề một kề bên của hình thang luôn luôn có tổng bằng 180° (nằm ở đoạn trong thuộc phía của nhị đoạn thẳng song song là nhị cạnh đáy)

Ví dụ bài xích tập: mang đến hình thang ABCD (AB//CD) tất cả ∠A = 60°, ∠C = 100°. Tính số đo những góc còn sót lại của hình thang?

Lời giải tham khảo:

Hình thang ABCD bao gồm AB//CD phải ta có: 

*) ∠A + ∠D = 180° 

⇔ 60° + ∠D = 180°

⇔ ∠D = 180° - 60° = 120°.

Vậy ta tất cả ∠D = 120°.

*) ∠B + ∠C = 180°

⇔ ∠B + 100° = 180°

⇔ ∠B = 180° - 100° = 80°.

Vậy ta bao gồm ∠B = 80°.

Tính chất về cạnh

Một hình thang tất cả hai cạnh đáy cân nhau thì hai sát bên của bọn chúng sẽ tuy vậy song và bằng nhau.

Một hình thang gồm hai ở kề bên song tuy vậy thì hai sát bên đó sẽ cân nhau và nhị cạnh lòng của chúng sẽ bởi nhau.

Đường vừa phải của hình thang:

Đường trung bình của hình thang là đoạn trực tiếp được nối giữa trung điểm hai kề bên của hình thang.

Tính chất: Đường trung bình của hình thang tuy vậy song cùng với hai lòng hình thang và bởi một nửa tổng hai lòng đó.


*

Trong hình thang ABCD (AB//CD) có:

∠A + ∠D = ∠B + ∠C = 180°.AB // EF // CD.EF = (AB + CD) / 2.

Vậy tổng kết tính chất của hình thang có có tính chất về góc, tính chất về cạnh và con đường trung bình của hình thang như sau:

Hai góc kề một bên cạnh của hình thang luôn có tổng bằng 180° (nằm tại phần trong cùng phía của nhị đoạn thẳng tuy vậy song là nhị cạnh đáy).Một hình thang tất cả hai cạnh đáy đều nhau thì hai cạnh bên của bọn chúng sẽ tuy vậy song và bởi nhau.Một hình thang tất cả hai ở kề bên song tuy vậy thì hai cạnh bên đó sẽ bằng nhau và hai cạnh đáy của bọn chúng sẽ bằng nhau.Đường trung bình của hình thang tuy nhiên song cùng với hai đáy hình thang và bằng một nửa tổng hai đáy đó.

3. Hình thang vuông

a) Định nghĩa và tính chất: 

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. 


*

Tính chất: Hình thang vuông ABCD có:

∠A =∠D = 90° tuyệt AD ⟂ AB, AD ⟂ DC

b) dấu hiệu nhận biết: 

Tứ giác là hình thang tất cả một góc vuông là hình thang vuông:

∠A =∠D = 90° tốt AD ⟂ AB, AD ⟂ DC

4. Hình thang cân:

a) Định nghĩa với tính chất: 

Định nghĩa: Hình thang cân nặng là hình thang tất cả hai góc kề 1 cạnh đáy bằng nhau.


*

Tính chất: Hình thang cân nặng ABCD có:

∠DAB =∠ABC cùng với ∠ADC =∠BCD, AD = BC, AC = BD

b) dấu hiệu nhận biết: 

Dấu hiệu nhận thấy hình thang cân khi còn chỉ khi:

Hình thang gồm hai góc kề 1 cạnh đáy bằng nhau.Hình thang bao gồm hai cạnh bên hình thang bởi nhau.Hình thang tất cả hai đường chéo cánh của chúng bằng nhau.

5. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận thấy hình thang chính là định nghĩa của hình thang hay: tứ giác gồm hai cạnh đối song song cùng với nhau.

Ví dụ: Tứ giác ABCD có AB // CD ⇔ Tứ giác ABCD là hình thang.

Xem thêm: Nghe Và Kể Lại Câu Chuyện Không Nỡ Nhìn Tập Làm Văn Lớp 3 Tập 1

Tổng hợp những dấu hiệu nhận biết hình thang là:

Hình thang là hình tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song cùng với nhau.Tứ giác là hình thang gồm một góc vuông là hình thang vuông.Tứ giác là hình thang gồm hai góc kề 1 cạnh đáy cân nhau thì là hình thang cân.Tứ giác là hình thang có hai bên cạnh hình thang cân nhau thì là hình thang cân.Tứ giác là hình thang mà hai đường chéo cánh của chúng bằng nhau thì là hình thang cân.