Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Trả lời:

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí:

- Từ một phân tử glucôzơ sử dụng mang đến hô hấp, nếu nó được hô hấp hiếu khí bao gồm thể tích lũy được tất cả 38 ATP. Trong những lúc đó nếu phân tử glucôzơ này hô hấp kị khí thì chỉ tích lũy được 2 ATP.

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí

- Như vậy, từ cùng 1 nguyên liệu đầu vào, hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí.

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu kiến thức về hô hấp ở thực vật nhé

Thực vật không tồn tại cơ quan lại hô hấp riêng. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang gồm hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa cùng quả đang sinh trưởng,…

I. Tổng quan về hô hấp ở thực vật

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

- Hô hấp ở thực vật là quy trình ôxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống đến CO2và H20, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy vào ATP.

- Phương trình tổng quát

C6H12O6+ 6 O2→ 6 CO2 + 6 H20 + Q (nhiệt + ATP)

*
Hô hấp hiếu khí tất cả ưu thế gì so với hô hấp kị khí?" width="610">

2. Mục đích của hô hấp đối với cơ thể thực vật

- Năng lượng nhiệt thải ra để gia hạn nhiệt độ thuận lợi cho những hoạt động sống của cơ thể thực vật.

- Năng lượng hô hấp tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…), sửa chữa những hư hại của tế bào…

- Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian mang lại các quy trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể

II. Con đường hô hấp ở thực vật

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 2)" width="596">

1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

- Ở thực vật, phân giải kị khí bao gồm thể xảy ra vào rễ cây lúc bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm vào nước hoặc trong số trường hợp cây thiếu ôxi.

- Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men.

- Đường phân xảy ra vào tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

*
Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 3)" width="591">

- Lên men là quá trình axit piruvic lên men tạo thành rượu êtylic hoặc axit lactic với giải phóng 2 ATP.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân với hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep với chuỗi truyền êlectron vào hô hấp.

- chu trình Crep :

+ Diễn ra vào chất nền ti thể.

+ Khi gồm ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic bị ôxi hóa trả toàn.

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 4)" width="350">

- Chuỗi truyền êlectron :

+ Diễn ra mạnh trong những mô, cơ quan lại có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…

+ Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển qua chuỗi truyền êlectron.

+ Kết quả : Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2, 6 H20 và tích lũy được 36 ATP.

III. Hô hấp sáng

- Hô hấp sáng là quy trình hấp thụ O2và giải phóng CO2ở ngoài sáng.

- Điều kiện xảy ra hô hấp sáng:

+ Cường độ tia nắng cao

+ Ở lục lạp của thực vật C3lượng CO2cạn kiệt, O2lại tích lũy nhiều (khoảng 10 lần so với CO2)

- thừa trình: Enzim cacbôxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2xảy ra kế tiếp nhau vào 3 bào quan tiền : lục lạp, perôxixôm cùng ti thể.

- Hô hấp sáng sủa gây tiêu tốn lãng phí sản phẩm quang hợp

IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

1. Mối quan tiền hệ giữa hô hấp cùng quang hợp

*
Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 5)" width="593">

Quang hợp và hô hấp gồm mối quan lại hệ mật thiết với nhau:

- Sản phẩm của quang quẻ hợp là chất hữu cơ cùng ôxi cung cấp nguyên liệu cho quy trình hô hấp

- Sản phẩm của hô hấp là cacbonic và nước là nguyên liệu mang đến quang hợp

2. Mối quan liêu hệ giữa hô hấp với môi trường

a. Nước

- Nước cần cho hô hấp, mất nước có tác dụng giảm cường độ hô hấp

- Đối với những cơ quan ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ nước

b. Nhiệt độ

- lúc nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn nhưng mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

- Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van – Hôp : Q10= 2-3 (tăng nhiệt độ thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 – 3 lần.

c. Ôxi

Khi nồng độ ôxi giảm xuống dưới 10 % thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5 % thì cây chuyển lịch sự phân giải kị khí.

Xem thêm: At Present Là Dấu Hiệu Của Thì Nào, At The Moment Là Thì Gì

d. Hàm lượng CO2

CO2là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men êtilic. Nồng độ CO2cao (> 40%) sẽ ức chế hô hấp.