*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hóa học là những nguyên tử có cùng

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách bóc ra từ bầu không khí là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Nhì đồng vị này có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một hỗn hợp tất cả hai đồng vị có số khối vừa đủ 31,1 và có tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 cùng tổng số hạt không có điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt với điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối lớn hơn là
Xem thêm: Những Lời Chúc 20 11 Hay Ý Nghĩa Nhất, Lời Chúc 20/11 Tặng Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, yếu tắc Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có phần trăm số lượng tương xứng là 75% với 25%. Thành phần Cu có 2 đồng vị trong các số đó 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong các số đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là