- Nguyên tử luôn luôn trung hòa về điện, tuy nhiên khi nguyên tử nhường hay thừa nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện hotline là ion.

Bạn đang xem: Khi nguyên tử nhiều electron sẽ tạo thành

b) Sự tạo thành cation

- Thí dụ: Sự hình thành cation của nguyên tử $Li,(Z=3)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^1$

$1s^2,,2s^1 ,longrightarrow , 1s^2 ,+, 1e$

Hay: $Li , longrightarrow , Li^+ ,+, 1e$

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron lớp ngoài cùng mang lại nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành phần tử mang năng lượng điện dương điện thoại tư vấn là ion dương giỏi cation.

$ns^1$ nhường nhịn $1e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^+$

$ns^2$ dường $2e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^2+$

$ns^2,,np^1$ dường $3e$ $longrightarrow$ Ion $M^3+$

$Longrightarrow$ thương hiệu cation được hotline theo thương hiệu kim loại.

Thí dụ: $Li^+$ gọi là $cation,, liti$

c) Sự tạo nên thành anion

- Thí dụ: Sự hình thành anion của nguyên tử $F,(Z=9)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^2,,2p^5$

$1s^2,,2s^2,,2p^5 ,+, 1e ,longrightarrow , 1s^2,,2s^2,,2p^6$

Hay: $F ,+, 1e ,longrightarrow , F^-$

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có định hướng nhận thêm $e$ của nguyên tử các nguyên tố khác nhằm trở thành thành phần mang năng lượng điện âm điện thoại tư vấn là ion âm xuất xắc anion.

$ns^2,,np^3$ nhấn $3e$ $longrightarrow$ Ion $X^3-$

$ns^2,,np^4$ dấn $2e$ $longrightarrow$ Ion $X^2-$

$ns^2,,np^5$ thừa nhận $1e$ $longrightarrow$ Ion $X^-$

$Longrightarrow$ tên anion được điện thoại tư vấn theo tên gốc axit (trừ $O_2$ - gọi là anion oxit).

Thí dụ: $F^-$ điện thoại tư vấn là $anion,, florua$

2. Ion đối kháng nguyên tử với ion âm đa nguyên tử

a) Ion solo nguyên tử

- Ion đối kháng nguyên tử là các ion tạo cho từ 1 nguyên tử.

- Thí dụ:

+ Cation $Li^+$, $Na^+$, $Mg^2+$, $Al^3+$...

+ Anion $F^-$, $Cl^-$, $S^2-$...

b) Ion nhiều nguyên tử

- Ion nhiều nguyên tử là phần lớn nhóm nguyên tử có điện tích dương giỏi âm.

- Thí dụ:

+ Cation amoni $NH_4^+$...

+ Anion hiđroxit $OH^–$, anion sunfat $SO_4^2-$

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử $NaCl$

+ Nguyên tử $Na$ dường $1e$ mang lại nguyên tử $Cl$ để vươn lên là ion dương $Na^+$.

$Na ,longrightarrow , Na^+ ,+, 1e$

+ Nguyên tử $Cl$ dìm $1e$ tự $Na$ để biến chuyển ion âm $Cl^-$.

$Cl ,+, 1e ,longrightarrow , Cl^-$

+ quy trình được trình diễn như sau:

$,,,,,Na ,,,,,+,,,,, Cl ,,,,, longrightarrow ,, Na^+ ,,+,,,,, Cl^- onumber \ (2,8,1),,,,,,(2,8,7),,,,,,,,,,,,(2,8),,,,,,,,,,(2,8,8)$

+ hai ion tạo thành $Na^+$ cùng $Cl^-$ với điện tích ngược lốt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, khiến cho phân tử $NaCl$:

$Na^+ ,+, Cl^- ,longrightarrow , NaCl$

+ làm phản ứng chất hóa học trên có thể biểu diễn bởi phương trình hóa học sau:

*

- Kết luận: links ion là liên kết được hình thành vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion sở hữu điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể $NaCl$

- Ở thể rắn, $NaCl$ tồn tại bên dưới dạng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể $NaCl$, những ion $Na^+$, $Cl^-$ được phân bố luân phiên hầu như đặn và gồm trật từ trên những đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao bọc mỗi ion đều phải có 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

2. Tính chất chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion rất bền vững vày lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược vết trong tinh thể lớn.

- các hợp hóa học ion đa số khá rắn, cạnh tranh nóng chảy, khó cất cánh hơi.

- các hợp chất ion hay tan các trong nước.

Xem thêm: Thí Nghiệm Nào Sau Đây Sinh Ra Chất Khí ? Thí Nghiệm Nào Sau Đây Sinh Ra Chất Khí

- lúc nóng chảy, khi tổng hợp trong nước, chúng tạo ra thành hỗn hợp dẫn điện. Ở tinh thần rắn, tinh thể ion không dẫn điện.