I- ĐỒNG VỊCác nguyên tử của và một nguyên tố hoá học rất có thể có số khối khác nhau. Sở dĩ do vậy vì hạt nhân của những nguyên tử đó bao gồm cùng số proton nhưng rất có thể khác số nơtron.Các đồng vị của và một nguyên tố hoá học là đều nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, vì thế số khối A của chúng khác nhau.Các đồng vị được xếp vào và một vị trí (ô nguyên tố) vào bảng tuần hoàn.Thí dụ: thành phần hiđro có ba đồng vị :
*