Đáp án yêu cầu chọn là:CĐể nhận ra ion PO43-thường dùng thuốc demo là dd AgNO3vì tạo thành kết tủa có màu vàng.
Bạn đang xem: Không thể nhận biết ion po4 3 - bằng ion

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

có 4 hóa học bột: CaCO3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4. Rất có thể dùng cặp chất nào tiếp sau đây để nhận biết các hóa học bột đó?

Để rõ ràng 2 khí HCl và Cl2đựng vào 2 bình đơn lẻ thì sử dụng thuốc thử làm sao sau đây?

Để nhận ra các chất rắn lẻ tẻ sau: CuO, Al, MgO, Ag ta cần sử dụng thuốc test là

Để nhận ra các hóa học rắn riêng biệt sau: BaO, MgO, CuO ta dùng thuốc demo là

những thuốc thử mê thích hợp dùng để phân biệt những dung dịch: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:

Chỉ sử dụng 1 hóa chất nào tiếp sau đây để nhận ra các dung dịch: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết hai dung dịch NaCl với Na3PO4

có 4 hỗn hợp là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm một chất để nhận ra các dung dịch kia thì chất đó là chất nào?


tất cả 3 bình ko nhãn, từng bình đựng 1 trong những dung dịch: NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc demo nào sau đây để khẳng định dung dịch chứa trong mỗi bình?

hoàn toàn có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho chức năng với kiềm mạnh dạn vì lúc đó ở ống thử đựng muối amoni gồm hiện tượng

dãy dung dịch nào sau đây đều có tác dụng quỳ tím chuyển hẳn sang màu xanh?

Khi làm cho thí nghiệm nên thực hiện hóa chất với cùng 1 lượng nhỏ nhằm mục đích gì?

Nước giếng ngơi nghỉ đồng bằng bắc bộ thường có không ít ion Fe2+. Nhiều loại nước này dùng để làm sinh hoạt có nhiều bất tiện như làm áo xống bị ố vàng, ảnh hưởng không xuất sắc đến sức mạnh con người. Biện pháp nào loại bỏ ion Fe2+ra khỏi nước là đối kháng giản, tốt tiền và tác dụng hơn cả ?

cần sử dụng hóa hóa học nào dưới đây để nhận ra 4 dung dịch: Na2CO3, NaOH, Na2SO4, HCl?

Khi nhỏ dại từ từ dung dịch NH3vào hỗn hợp CuSO4thì sản phẩm có màu xanh da trời thẫm của


B.Tạo ra dung dịch tất cả màu vàng

C.Tạo ra kết tủa bao gồm màu vàng

Đáp án thiết yếu xác


D.Tạo ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để sáng tỏ hai hỗn hợp Na2CO3và Na2SO3có thể chỉ việc dùng:

bao gồm 4 dung dịch: Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một dung dịch nào dưới đây để phânbiệt những chất trong số dung dịch trên?

có thể phân biệt muối bột amoni với những muối khác bằng cách cho chức năng với kiềm dạn dĩ vì lúc đó ở ống thử đựng muối amoni có hiện tượng :

áp dụng thuốc thử làm sao để nhận ra Al3+ là:

sử dụng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt các dung dịch lẻ tẻ đã mất nhãn gồm: AlCl3, FeCl3, FeCl2, MgCl2?

Có các dung dịch ZnSO4và AlCl3đều ko màu. Để tách biệt 2 hỗn hợp này rất có thể dùng hỗn hợp của chất nào sau đây ?


mang lại khí H2S lội qua dung dịch CuSO4thấy có kết tủa đen xuất hiện chứng tỏ :

chất hóa học nào sau đây có thể nhận biết được đồng thời các dung dịch mất nhãn hiếm hoi gồm: NaI, KCl, BaBr2?

dãy dung dịch nào tiếp sau đây đều có tác dụng quỳ tím chuyển sang màu xanh?

cân nặng K2Cr2O7 sẽ phản ứng khi chuẩn chỉnh độ dung dịch chứa 15,2g FeSO4 (có H2SO4 loãng làm môi trường) là:

Khi mang đến từ từ dung dịch NH3vào hỗn hợp CuSO4cho cho dư thì :

Để khẳng định hàm lượng của FeCO3trong quặng xiđerit, fan ta có tác dụng như sau: cân nặng 0,6 gam mẫu quặng, chế hóa nó theo một quá trình hợp lí, thu được dụng dịch FeSO4trong môi trường H2SO4loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bởi dung dịch chuẩn KMnO40,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml dung dịch chuẩn chỉnh thu được. Hãy tính % theo cân nặng của FeCO3trong quặng MFeCO3=116 g/mol.

NaHCO3 lẫn tạp chất là Na2CO3. Phương pháp để loại bỏ tạp chất là:

Để đo đúng chuẩn thể tích của dung dịch chuẩn trong chuẩn chỉnh độ thể tích người ta hay được sử dụng dụng vắt nào sau đây?

Để khẳng định nồng độ hỗn hợp NaOH bạn ta cần sử dụng dung dịch đó chuẩn chỉnh độ 25 ml dung dịchH2C2O4 0,05 M (dùng phenolphtalein làm cho chất chỉ thị). Khi chuẩn độ đã sử dụng hết 46,5 ml dung dịch NaOH. Xác định nồng độ mol của dung dịch NaOH.
Xem thêm: 0852 Là Mạng Gì - Ý Nghĩa Của Đầu Số 0852

Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Để nhận biết ion po4 3 sử cần sử dụng dung dịch làm sao sau đây