Bạn đang xem: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

Nhúng một thanh sắt vào hỗn hợp HCl phân biệt thanh Fe đã tan nhanh nếu ta nhỏ tuổi thêm vào hỗn hợp một vài giọt:


Hòa tan hết 7,68 gam tất cả hổn hợp FeO , Fe2O3 và Fe3O4 phải vừa đủ 260 ml hỗn hợp HCl 1M. Dung dịch thu được cho chức năng với hỗn hợp NaOH dư rồi thanh lọc kết tủa nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được m gam rắn. Quý giá của m là:


Để phân biệt những dung dịch hóa chất cá biệt NaOH, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 fan ta có thể dùng chất hóa học nào sau đây?


Một oxit kim loại có cách làm MxOy cất 27,59% oxi về khối lượng. Khử trọn vẹn oxit sắt kẽm kim loại này bởi CO thu được 1,68 gam M. Kết hợp hết M vào một lượng hỗn hợp HNO3 đặc nóng, chiếm được 1,6128 lít hỗn hợp G gồm NO2 cùng N2O4 ở 1 atm; 54,6°C, bao gồm tỉ khối so với H2 là 34,5 và một dung dịch A chỉ cất M(NO3)2. Tổ hợp G vào hỗn hợp KOH dư trong điều kiện có không khí thu được dung dịch B, cho 24,05 gam Zn vào dung dịch B thu được các thành phần hỗn hợp khí D. Thể tích tất cả hổn hợp D (đktc) là:


Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một các loại quặng đolomit gồm lẫn tạp chất trơ, xuất hiện 8,96 lít CO2 (đktc). Thành phần % về cân nặng của CaCO3.MgCO3 trong một số loại quặng nêu bên trên là:


Cho hỗn hợp hai axit cacboxylic nhị chức tác dụng với hỗn hợp NaOH toàn vẹn thu được dung dịch cất m gam tất cả hổn hợp muối. Cho toàn bộ lượng muối thu được tác dụng hết với NaOH dư xuất hiện CaO đun nóng thu được chất rắn X và hỗn hợp hiđrocacbon Y có tỉ khối đối với H2 bởi 18,5. Cho tổng thể chất rắn X tính năng với dung dịch H2SO4 loãng, dư chiếm được 0,4 mol CO2. Quý giá m là:


Cho 2,9 gam anđehit X chức năng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 21, 6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


Nhúng một thanh sắt kẽm kim loại hóa trị II vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra thấy trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại giảm 0,05%. Phương diện khác, lúc nhúng m gam thanh sắt kẽm kim loại trên vào hỗn hợp Pb(NO3)2, sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra cân nặng lại thấy cân nặng thanh sắt kẽm kim loại tăng 7,1% (biết số mol của nhị muối thâm nhập phản ứng trên như nhau). M là:


Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinyl fomat (trong đó số mol của axit oxalic với axetilen bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X nên dùng toàn diện 1,125 mol O2, chiếm được H2O cùng 55 gam CO2. Nếu cho m gam tất cả hổn hợp X tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thì thu được về tối đa bao nhiêu lít CO2 (ở đktc)?
Xem thêm: Dùng Từ Đồng Âm Để Chơi Chữ, Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 61

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam