toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1 chiếc thuyền vận động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5km/h so với dòng nước,vận tốc tung của loại nước so với bờ sông là 1,5km/h,vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?


*

*

Một mẫu thuyền vận động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5

km/h so với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc v của thuyền so với bờ sông là bao nhiêu ?

A. 8,00 km/h. B. 5,00 km/h.

Bạn đang xem: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều

C. 6,70 km/h. D. 6,30 km/h.


Một mẫu thuyền hoạt động thẳng ngược chiều làn nước với gia tốc 6,5km/h so với dòng nước . Tốc độ của mẫu nước đối với hai bên bờ là 1,5km/h . Vận tốc của cái thuyền với bờ sông là


Một cái thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước với v = 7,5 km/h so với dòng nước. Vận tốc chảy của chiếc nước đối với bờ sông là 2,1 km/h. Gia tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?


Một dòng thuyền hoạt động dọc bên trên sông. Vận tốc của thuyền so với bờ là 8 km/h. Vận tốc của làn nước chảy so với bờ sông là 2 km/h. Tính tốc độ của thuyền so với nước khi:a. Thuyền hoạt động xuôi cái nước.b. Thuyền chuyển động ngược mẫu nước.


gọi - tốc độ thuyền đối với bờ là Vth

- gia tốc nước đối với bờ là Vn

a. Gia tốc của thuyền khi xuôi dòng 

Vx = Vth + toàn quốc = 8 + 2 = 10 km/h

b. Vận tốc của thuyền khi ngược dòng

Vng = Vth - đất nước hình chữ s = 8 - 2 = 6 km/h


Bài 1: Một loại thuyền chuyển động dọc bên trên sông. Gia tốc của thuyền so với bờ là 8 km/h. Vận tốc của dòng nước chảy đối với bờ sông là 2 km/h. Tính gia tốc của thuyền đối với nước khi:

a. Thuyền chuyển động xuôi cái nước.

b. Thuyền vận động ngược cái nước.


gọi - vận tốc thuyền đối với bờ là Vth

- vận tốc nước so với bờ là Vn

a. Tốc độ của thuyền lúc xuôi dòng 

Vx = Vth + vn = 8 + 2 = 10 km/h

b. Tốc độ của thuyền khi ngược dòng

Vng = Vth - toàn nước = 8 - 2 = 6 km/h


Bài 1: Một mẫu thuyền chuyển động với v = 7,5 km/h so với dòng nước. Vận tốc chảy của chiếc nước đối với bờ sông là 2,1 km/h. Gia tốc của thuyền so với bờ sông là bao nhiêu?

a. Thuyền xuôi theo dòng nước

b. Thuyền ngược dòng nước

 


gọi - vận tốc thuyền đối với nước là Vth

- vận tốc nước đối với bờ là Vn

Vận tốc xuôi: Vx = Vth + toàn quốc = 7,5 + 2,1 = 9,6km/h

Vận tốc ngược: Vng = Vth - toàn nước = 7,5 - 2,1 = 5,4km/h


Một cái thuyền hoạt động thẳng ngược chiều dòng nước với tốc độ 7,5 km/h đối với dòng nước. Tốc độ chạy của mẫu nước so với bờ sông là 1,5 km/h. Chọn chiều dương là chiều vận động của loại nước. Vận tốc của thuyền so với bờ sông là

A. 6 km/h.

B. 5 km/h.

C. -5 km/h.

D. -6 km/h.


Một dòng thuyền chuyển động thẳng ngược chiều làn nước với tốc độ 7,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chạy của cái nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của chiếc nước. Gia tốc của thuyền đối với bờ sông là

A. 6 km/h.

B. 5 km/h.

C. -5 km/h.

Xem thêm: Những Ưu Điểm Mà Bút Hai Lai Chất Lượng, Rẻ Như Tặng, Ai Cũng Phải Có

D. -6 km/h.


: Một dòng thuyền vận động ngược chiều làn nước với vận tốc 7,5 km/h so với cái nước. Tốc độ chảy của dòng nước so với kè sông là 2,1 km/h. Gia tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?