Cường độ âm: cường độ âm là tích điện của sóng âm truyền sang 1 đơn vị diện tích s được để vuông góc cùng với phương truyền âm.

Bạn đang xem: Mức cường độ âm tại trung điểm

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m2

Công thức về cường độ âm:

*

Trong đó: 

+ P: hiệu suất của nguồn âm

+ R: khoảng cách từ điểm vẫn xét tời nguồn âm

Mẫu số của công thức mặt vế phải: diện tích của hình ước (Khi âm nhạc phát ra thì tất cả mọi điểm phủ quanh nguồn âm tạo thành thành bề mặt của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức cường độ âm là đại lượng dùng để làm so sánh cường độ âm I (cường độ âm tại 1 điểm nào đó) với độ mạnh âm chuẩn.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức mức cường độ âm: 

*

trong đó: Io=10-12 (W/m2)là cường độ âm chuẩn

Mức độ mạnh âm trên 2 điểm

Gọi mức cường độ âm tại A là LA, mức cường độ âm trên B là LB

*

 

II. Bài tập độ mạnh âm


Bài 1.

Ba điểm O, A, B thuộc nằm bên trên một nửa đường thẳng khởi nguồn từ O. Tại O để một nguồn điểm phạt sóng độ ẩm đẳng hướng ra không gian, môi trường xung quanh không kêt nạp âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là

A. 26dB.

B. 17dB.

C. 34dB. 

D. 40dB.

Giải bỏ ra tiết:

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Mức cường độ âm tương ứng so với âm thanh có cường độ 10-10 W/m2 bằng bao nhiêu?

Giải: 

Bài 3. Tỉ số cường độ âm so với cường độ âm chuẩn chỉnh là bao nhiêu biết âm có mức độ mạnh âm là trăng tròn dB?

Giải:

Gọi cường độ âm là I

Ta có L=20 dB=2 B=lg I/Io =>2= I/Io =100

Vậy tỉ số độ mạnh âm so với độ mạnh âm chuẩn chỉnh bằng 100


Bài 4. một cái loa có công suất 1W khi mở không còn công suất. Cường độ âm trên điểm giải pháp cái loa 4 m là?

Giải: độ mạnh âm: I=P/(4πr2)=1/(4.3,13.42)=5.10-3(W/m2)

Bài 5. Một mối cung cấp âm phân phát sóng ước trong ko gian. Mang lại rằng không tồn tại sự hấp thụ hay bức xạ âm. Trường hợp một điểm cách nguồn âm 1 m tất cả mức độ mạnh âm là 70 dB thì tại điểm giải pháp nguồn âm 5 m bao gồm mức cường độ âm bởi bao nhiêu

Giải:

Mức cường độ âm trên một điểm trong không gian được khẳng định bằng công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(Io4πR2)

Theo bài ra ta có:

70=10 lg P/(Io4π.12)

L=10 lg P/(Io.4π52)

=> L= 56 dB

Vậy mức cường độ âm phải tìm bởi 56 dB

Bài 6. Một mẫu loa phát ra music đẳng hướng trong không gian. Biết cường độ âm trên điểm cách loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm hiệu suất của loa?

Giải:

P=4πIR2=4.10-5.5^2=3,14 * 10-8W

Bài 7. Một mối cung cấp âm gây ra cường độ âm tại A cùng B lần lượt là IA cùng IB. Mối tương tác giữa mức độ mạnh âm tại A và B là?

Giải: Trong phần lý thuyết ta đã bệnh minh

LA – LB = 20lg RB/RA = 10lg IA/IB (dB)

Bài 8. Một nguồn để ở O trong môi trường thiên nhiên đẳng hướng. Nhì điểm A và B trong môi trường thiên nhiên tạo cùng với O thành một tam giác đều. Mức độ mạnh tại A cùng B đều bằng 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn nhất đạt được trên một điểm trên đoạn AB bằng bao nhiêu?

Giải: 

*

Trên đoạn AB, mức độ mạnh âm đạt giá bán trị lớn nhất tại H

Trong tam giác phần đa OAB, ta có:

*

Mức cường độ âm trên H:

*

Bài 9. Một nguồn âm đẳng phía phát ra tự O. Call M với N là nhị điểm nằm trên cùng một phương truyền và ở cùng một phía so với O. Mức độ mạnh âm tại M là 40 dB, trên N là 20 dB. Tính mức cường độ âm tại M lúc đặt nguồn âm trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên không kêt nạp âm.

Xem thêm: Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo (Trang 36), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

Giải:

Ta có:

*

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN giải pháp MN một đoạn 4,5x

Mức cường độ âm tại M lúc đặt nguồn âm trên I:

*

Bài 10. Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, gồm 3 điểm thẳng mặt hàng theo máy tự A, B, C cùng với AB=100m; AC=250m. Khi để tại A một nguồn âm vạc ra công suất p thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Quăng quật nguồn âm tại A, để tại B một mối cung cấp phát âm năng suất 2P thì mức độ mạnh âm tại A cùng C bằng bao nhiêu?

Giải:

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một điểm M cách nguồn âm một khoảng tầm d có cường độ âm I, cho nguồn âm di chuyển xa điểm M một đoạn 50 m thì cường độ âm giảm 9 lần. Khoảng cách d ban sơ bằng bao nhiêu?