tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hãy viết những phương trình chất hóa học của phản bội ứng khi mang đến dung dịch NaOH công dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra:

a) muối hạt natri hiđrosunfat. B) muối natrisunfat


*

*

đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư . Cho thành phầm tạo thành tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH 32% tạo thành muối Na2HPO4 .

Bạn đang xem: Muối natri hidrosunfat

a) viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra .

b) tính trọng lượng dung dịch NaOH đã dùng .

c) tính nồng độ xác suất của muối trong dung dịch thu được sau bội phản ứng .


a, (1) 4P+5.O2->2.P2O5 (2) P2O5+4.NaOH->2.Na2HPO4+H2O b, photpho có n=6,2:31=0,2 mol.dựa theo pt (1) thấy nP2O5=0,1mol.theo pt (2) thấy nNaOH=0,4mol vậy mNaOH=0,4.40=16 g vậy m(dd NaOH)=16:32%=50 g c, theo pt (2) nNa2HPO4 =0,2 mol vậy mNa2HPO4=0,2.142=28,4 g m(dd sau pư)=mP+m(dd NaOH)=6,2+50=56,2 g => C%(dd Na2HPO4)=28,4:56,2=50,53%


đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam photpho trong oxi dư . Cho thành phầm tạo thành chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH 32% tạo thành muối Na2HPO4 .

a) viết phương trình hóa học của các phản ứng xẩy ra .

b) tính cân nặng dung dịch NaOH đã sử dụng .

c) tính nồng độ xác suất của muối trong dung dịch thu được sau làm phản ứng .


Câu 3: mang đến 3,36 lít khí SO2 (đktc) công dụng với 300g dung dịch NaOH sau bội phản ứng chỉ chế tạo ra muối Na2SO3 cùng nước.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp NaOH làm phản ứng.

c) Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp muối chiếm được sau bội phản ứng.


a) PTHH: SO2 + 2 NaOH -> Na2SO3 + H2O

b) vị p.ứ chỉ sản xuất sp là muối hạt Na2SO3 với H2O

=> nNaOH= 2.nSO2= 2. (3,36/22,4)= 0,3(mol)

=> mNaOH= 0,3.40=12(g)

=>C%ddNaOH= (12/300).100=4%

c) mddNa2SO3= mSO2 + mddNaOH= 0,15. 64+300= 309,6(g)

nNa2SO3=nSO2= 0,15(mol) => mNa2SO3= 0,15.126=18,9(g)

C%ddNa2SO3= (18,9/309,6).100=6,105%


Số mol của khí sulfur đioxit

nSO2 = (dfracV_SO222,4=dfrac3,3622,4=0,15left(mol ight))

a) Pt : SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O(|)

1 2 1 1

0,15 0,3 0,15

b) Số mol của natri hidroxit

nNaOH= (dfrac0,15.21=0,3left(mol ight))

trọng lượng của natri hidroxit

mNaOH = nNaOH . MNaOH

= 0,3 . 40

= 12 (g)

Nồng độ phần trăm của hỗn hợp natri hidroxit

C0/0NaOH = (dfracm_ct.100m_dd=dfrac12.100300=4)0/0

c) Số mol của muối natri sunfit

nNa2SO3 = (dfrac0,3.12=0,15left(mol ight))

trọng lượng của muối hạt natri sunfit

mNa2SO3 = nNa2SO3 . MNa2SO3

= 0,15 . 126

= 18,9 (g)

trọng lượng của hỗn hợp sau phản ứng

mdung dịch sau phản nghịch ứng = mSO2 + mNaOH

= (0,15 . 64) + 300

= 309,6 (g)

Nồng độ phần trăm của muối natri sunfit

C0/0Na2SO3 = (dfracm_ct.100m_dd=dfrac18,9.100309,6=6,1)0/0

 Chúc bạn làm việc tốt

 


Đúng 0
phản hồi (0)

cho 6,5 gam kẽm tính năng với dung dịch h2so4 loãng sau bội phản ứng chiếm được 2,24 lít khí hidro a viết phương trình chất hóa học b tính khối lượng muối nhận được sau phản bội ứng c tính khối lượng dung dịch h2so4 20%


Lớp 9 hóa học
1
1
Gửi hủy

(Zn + H_2SO_4 ightarrow ZnSO_4 + H_2)

b)

(n_H_2= dfrac2,2422,4= 0,1 mol)

()Theo PTHH:

(n_ZnSO_4= n_H_2= 0,1 mol)

(m_ZnSO_4= 0,1 . 161=16,1g)

c)

Theo PTHH:

(n_H_2SO_4= n_H_2= 0,1 mol)

(Rightarrow m_H_2SO_4= 0,1 . 98= 9,8g)

(Rightarrow m_dd H_2SO_4= dfrac9,8 . 10020=49g)


Đúng 0

phản hồi (0)

1. Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) chức năng với 100ml dung dịch NaOH chế tạo muối trung hòa.

a. Viết phương trình phản nghịch ứng hóa học xảy ra.

b. Tính mật độ mol của dung dịch NaOH sẽ dùng.

2. Hòa chảy CuO vào 200g hỗn hợp HCl 7,3%.

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Tính cân nặng CuO tham gia phản ứng.

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối chế tạo thành.


Lớp 9 Hóa học bài bác 1. Tính chất hóa học tập của oxit. Bao quát về sự...
2
0
Gửi diệt

1.

a, (n_CO_2=dfrac1,1222,4=0,05left(mol ight))

PTHH: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Mol: 0,05 0,1

b, (C_M_ddNaOH=dfrac0,10,1=1M)

2.

a, (m_HCl=200.7,3\%=14,6left(g ight)Rightarrow n_HCl=dfrac14,636,5=0,4left(mol ight))

PTHH: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Mol: 0,2 0,4 0,2

b,(m_CuO=0,2.80=16left(g ight))

c, (C\%_ddCuCl_2=dfrac0,2.135.100\%16+200=12,5\%)


Đúng 2

comment (2)

 1.a) 

CO2+2NaOH⇒Na2CO3+H2O

b) 22,4=0,10(mol)

mHCl=200.7,3%=14,6(g)⇒nHCl=14,6mHCl=200.7,3%=14,6(g)⇒nHCl=14,636,5=0,4(mol)

PTHH: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Mol: 0,2 0,4 0,2

b,
Đúng 1
bình luận (1)
8. Mang lại 28, 4g natri oxit tính năng với một lượng dd H 2 SO 4 9,8\% (phản ứng xẩy ra hoàn toàn) a. Viết phương trình hóa học b. Tỉnh trọng lượng dung dịch H_2*S * O_4 vẫn dùng. C. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch muối sản xuất thành.

Xem thêm: Từ “ Chong Đèn Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Chong Đèn Là Gì


Lớp 9 chất hóa học
2
0
Gửi hủy

Ta có: (n_Na_2O=dfrac28,462=dfrac71155left(mol ight))

a. (PTHH:Na_2O+H_2SO_4--->Na_2SO_4+H_2O)

b. Theo PT: (n_H_2SO_4=n_Na_2O=dfrac71155left(mol ight))

(Rightarrow m_H_2SO_4=98.dfrac71155=dfrac6958155left(g ight))

Ta có: (C_\%_H_2SO_4=dfracdfrac6958155m_dd_H_2SO_4.100\%=9,8\%)

(Rightarrow m_dd_H_2SO_4approx458left(g ight))

Theo PT: (n_Na_2SO_4=n_Na_2O=dfrac71155left(mol ight))

(Rightarrow m_Na_2SO_4=dfrac71155.142=dfrac10082155left(g ight))

Ta có: (m_dd_Na_2SO_4=28,4+458=486,4left(g ight))

(Rightarrow C_\%_Na_2SO_4=dfracdfrac10082155486,4.100\%=13,37\%)


Đúng 3

bình luận (0)

(a,PTHH:Na_2O+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+H_2O\ b,n_H_2SO_4=n_Na_2O=dfrac28,462approx0,5left(mol ight)\ Rightarrow m_CT_H_2SO_4=0,5cdot98=49left(g ight)\ Rightarrow m_dd_H_2SO_4=dfrac49cdot100\%9,8\%=500left(g ight))


Đúng 1
bình luận (1)

1.Hãy viết những phương trình chất hóa học của phản ứng khi dung dịch Ca(OH)2 chức năng với : a)dung dịch H2SO4 b)khí CO2

 


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

a. (Caleft(OH ight)_2+H_2SO_4 ightarrow2H_2O+CaSO_4)

b. (Caleft(OH ight)_2+CO_2 ightarrow CaCO_3+H_2O)


Đúng 0

bình luận (0)
SGK trang 30

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi mang đến dung dịch NaOH tính năng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra:

a) muối hạt natri hiđrosunfat.

b) muối natrisunfat.


Lớp 9 Hóa học bài 9. đặc thù hóa học của muối
2
0
Gửi diệt
Đúng 0

phản hồi (0)

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 11,2 gam sắt tác dụng với 50ml hỗn hợp axít sunfuric thu được muối hạt sắt (II) sunfat và khí hidro a) viết phương trình chất hóa học đã xảy ra b) tính cân nặng muối thu được sau bội nghịch ứng c) tính nồng độ mol của hỗn hợp h2so4 vẫn dùng


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học tập kỳ II
3
0
Gửi bỏ

Sửa đề : 11.2 g sắt

(n_Fe=dfrac11.256=0.2left(mol ight))

(Fe+H_2SO_4 ightarrow FeSO_4+H_2)

(0.2....0.2.................0.2)

(m_FeSO_4=0.2cdot152=30.4left(g ight))

(C_M_H_2SO_4=dfrac0.20.05=4left(M ight))


Đúng 2

bình luận (1)

(m_Fe=dfrac1156=0.19left(mol ight))

(Fe+H_2SO_4->FeSO_4+H_2)

0.19 0.19 0.19 (mol)

(m_FeSO_4=0.19cdot152=28.28left(g ight))

(Cm=dfrac0.190.05=3.8M)

 


Đúng 0
bình luận (1)

TPT: 1 1 1 1 1 1 1 MOL

mFeSO4=0,2⋅152=30,4(g)


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net