Đặt$left{ eginarray*20lu = ln x\ mdv = left( 2x - 1 ight)mkern 1mu mdxendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarray*20l mdu = dfrac mdxx\v = x^2 - xendarray ight..$

Khi đó: $int left( 2x - 1 ight)ln xmkern 1mu mdx = left( x^2 - x ight)ln x - int dfracx^2 - xxmkern 1mu mdx .$

$ = left( x^2 - x ight)ln x - int left( x - 1 ight)mkern 1mu mdx = left( x^2 - x ight)ln x - dfracx^22 + x + C.$

Đáp án buộc phải chọn là: a

...Bạn sẽ xem: Nguyên hàm của ln(2x+1)Bạn đang xem: Nguyên hàm ln 2x 1

*

*

*

*Xem thêm: Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây Làm Cho Đất Nước Càng Ngày Càng Xuân

*

Câu hỏi liên quan

Chọn công thức đúng:

Trong phương pháp nguyên hàm từng phần, giả dụ (left{ eginarraylu = gleft( x ight)\dv = hleft( x ight)dxendarray ight.) thì:

Tìm nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = x^2lnleft( 3x ight)$

Tính (int x^3ln 3xdx )

Cho hàm số $y = f(x)$ vừa lòng $f"left( x ight) = left( x + 1 ight)e^x$ cùng $int f"(x) dx = (ax + b)e^x + c$ với $a, b, c$ là các hằng số. Chọn mệnh đề đúng:

Biết $Fleft( x ight) = left( ax + b ight).e^x$ là nguyên hàm của hàm số $y = left( 2x + 3 ight).e^x$. Khi ấy $b - a$ là

Ta gồm ( - dfracx + ae^x) là 1 họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxe^x), khi đó:

(int xsin xcos xdx ) bằng:

Tính (I = int cos sqrt x dx ) ta được:

Gọi $F(x)$ là một trong những nguyên hàm của hàm số (y = x.cos x) cơ mà $F(0) = 1$. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng:

Cho F(x) là 1 trong nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxcos ^2x) vừa lòng (Fleft( 0 ight) = 0.) Tính (Fleft( pi ight)?)

Biết rằng (xe^x) là 1 trong nguyên hàm của hàm số (fleft( - x ight)) trên khoảng chừng (left( - infty ; + infty ight)). Call (Fleft( x ight)) là một trong những nguyên hàm của (f"left( x ight)e^x) thỏa mãn nhu cầu (Fleft( 0 ight) = 1), giá trị của (Fleft( - 1 ight)) bằng:

Tính (I = int x an ^2xdx ) ta được:

Nguyên hàm của hàm số (f(x) =cos 2xln left( sin x + cos x ight)dx ) là:

Tính (I = int ln left( x + sqrt x^2 + 1 ight)dx ) ta được:

Tính (I = int e^2xcos 3xdx ) ta được:

Nguyên hàm của hàm số (y = dfracleft( x^2 + x ight)e^xx + e^ - xdx ) là:

Tính (int dfracx^2 - 1left( x^2 + 1 ight)^2dx ) ?

Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm liên tiếp trên (mathbbR) và (fleft( 1 ight) = 0), (Fleft( x ight) = left^2020) là một trong những nguyên hàm của (2020x.e^x). Họ những nguyên hàm của (f^2020left( x ight)) là: