Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Biết nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl)có cứa 0,2 mol sản phẩm phản ứng là muối nhôm clorua (AlCl3) và 1,2 lít khí hidro (H2). Khi cho 8,1 gam nhôm tác dụng hết với dung dịch HCL. Hãy tính :a,tính khối lượng nhôm đã phản ứng b,axit clohidric còn dư hay ko


*

Biết nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl), sản phẩm phản ứng là muối nhôm clorua (AlCl3) và khí hidro (H2). Khi cho 8,1 gam nhôm tác dụng hết với dung dịch HCL. Hãy tính :

a,Thể tích khí H2 tạo thành (ĐKTC)

b,Khối lượng AlCl3 tạo thành

 


*

nAl = 8,1 /27 = 0,3mol

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

0,3--------------->0,3------> 0,45

=> VH2 = 0,45.22,4 = 10,08 (l)

mAlCl3 = 0,3. 133,5 = 40,05 (g)

 


+AlCl3+++H2+a+tính+thể+tích+khí+hidro+được+sinh+ra+ở+điều+kiện+tiêu+chuẩn+b+tính+khối+lượng+muối+nhôm+cloru..."https://magmareport.net/>
Cho 3,375 gam nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric sơ đồ phản ứng:Al + HCl ---> AlCl3 + H2a tính thể tích khí hidro được sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn b tính khối lượng muối nhôm clorua AlCl3 tạo thành

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(n_{Al}=\dfrac{3,375}{27}=0,125\)

\(\Rightarrow n_{H_2}=\dfrac{0,125}{2}.3=0,1875mol\) \(\Rightarrow V_{H_2}=0,1875.22,4=4,2l\)

\(n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,125mol\) \(\Rightarrow m_{AlCl_3}=0,125.133,5=16,6875g\)


Cho 5,4 gam nhôm (Al) tác dụng với axit clohiđric (HCl) tạo thành khí hiđro và muối nhôm clorua (AlCl3). a. Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) ? b. Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành ? nếu sử dụng kim loại Zn tác dụng H2SO4 điều chế H2 trên, hỏi khối lượng H2SO4 cần dùng là bao nhiêu ?


a)

\(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

0,2----------->0,2----->0,3

=> \(V_{H_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

b) \(m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

c)

PTHH: Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + H2

0,3 \(m_{H_2SO_4}=0,3.98=29,4\left(g\right)\)


\(a,n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH:

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

0,2--------------->0,2------->0,3

\(V_{H_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\\b,m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

c, PTHH:

\(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

0,2\(m_{H_2SO_4}=0,2.98=19,6\left(g\right)\)


Cho 2,7g nhôm tác dụng hết hết với dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được muối nhôm clorua và khí hidro 

a) Viết PTHH

b) Tính thể tích H2 sinh ra ở đktc?

c) Tính khối lượng tạo thành sau phản ứng?

d) Dẫn toàn bộ lượng khí hidro trên qua bột sắt (III) oxit nung nóng. Tính khối lượng sắt thu được?


a.b.c.\(n_{Al}=\dfrac{2,7}{27}=0,1mol\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

0,1 0,1 0,15 ( mol )

\(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36l\)

\(m_{AlCl_3}=0,1.133,5=13,35g\)

d.\(Fe_2O_3+3H_2\rightarrow\left(t^o\right)2Fe+3H_2O\)

0,15 0,1 ( mol )

\(m_{Fe}=0,1.56=5,6g\)


Cho 3.375 g nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric.Sơ đồ phản ứng như sau:Al + HCl-------> AlCl3 + H2a) tính thể tích sinh ra ở đktcB)tính khối lượng muối nhôm AlCl3 tạo thành

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl = \(\dfrac{3,375}{27}\)= 0,125 mol

a) Theo tỉ lệ phản ứng => nH2 = \(\dfrac{3}{2}\)nAl = 0,1875 mol

V H2 = 0,1875.22,4 = 4,2 lít

b) nAlCl3 = nAl = 0,125 mol

=> mAlCl3 = 0,125 . 133,5 = 16,6875 gam


Cho 5,4 gam nhôm (Al) tác dụng với axit clohiđric (HCl) tạo thành khí hiđro và muối nhôm clorua (AlCl3). a. Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) ? b. Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành ?(biết Al = 27; Cl = 35,5; H = 1)


\(n_{Al}=\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}}=\dfrac{5,4}{27}=0,2mol\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

0,2 0,2 0,3 ( mol )

\(V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=0,3.22,4=6,72l\)

\(m_{AlCl_3}=n_{AlCl_3}.M_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7g\)


: Hòa tan hoàn toàn 8,1 g Nhôm (Al) vào dung dịch axit clohiđric có chứa m (g) HCl, sau phản ứng thu được khí hiđro H2 và dung dịch muối Nhôm clorua (AlCl3)

a. Viết PTHH.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với hcl

b. Tính thể tích khí H2 thu được (ở đktc).

c. Tính m.

d. Tính khối lượng muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng (bằng 2 cách

ai giúp mik vs cảm ơn trước:>


2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2

0,3----0,9---------0,3------0,45

=>n Al=8,1\17=0,3 mol

=>VH2=0,45.22,4=10,08l

=>m HCl=0,9.26,5=32,85g

=>mAlCl3=0,3.133,5=40,05g

C2 :Bảo Toàn khối lượng 

=>m AlCl3=40,05g

 


1) Một hợp chất khí có tỉ khối đối với khí hidro là 8,5 . Thành phần phần trăm theo khối lượng của nitơ trong hợp chất là 82,35% còn lại là hidro. xác định công thức hóa học của hợp chất.

Xem thêm: Linh Hoạt Điều Hành Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái Của Việt Nam Qua Các Thời Kỳ

2)Cho kimm loại nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl) ng ta thu đc muối nhôm clorua(AlCl3) và 44,8 lít khí hidro H2(đktc)

a) viết phương trình hh

b) tính kl axit clohidric cần dùng cho phản ứng 

c tính kl muối nhôm clorua (AlCl3) thu đc sau phản ứng, khối lg Al cần dùng?

(Hóa học 8 ai giúp mình nhaa)


1. Cho 5,4g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 21,9g axit clohidric HCl tạo thành nhôm clorua AlCl3 và 0,6g khí hidro.

a. Viết phương trình chữ

b. Lập phương trình hóa học

c. Tính khối lượng nhôm clorua tạo thành.d.Cho biết tỉ lệ của 2 cặp chất trong phản ứng


a) Nhôm + Axit clohidric --> Nhôm clorua + khí hidro

b) 2Al+ 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

c) Theo ĐLBTKL: mAl + mHCl = mAlCl3 + mH2

=> mAlCl3 = 5,4+21,9-0,6 = 26,7(g)

d) Số nguyên tử nhôm : số phân tử HCl = 2:6 

Số phân tử AlCl3 : số phân tử H2 = 2:3


\(a.Al+HCl\rightarrow AlCl_3+H_2\\b.Al+2HCl\rightarrow AlCl_3+H_2\)

\(c.m_{Al}+m_{HCl}=m_{AlCl_3}+m_{H_2}\\\Rightarrow m_{AlCl_3}=m_{Al}+m_{HCl}-m_{H_2}=5,4+21,9-0,6=26,7\left(g\right)\)