Một số việc hình học nâng cao – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông ABCD gồm cạnh là 12cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và F sao cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: đến tam giác ABC, D là điểm chủ yếu giữa BC, E là điểm thiết yếu giữa AC, AD với BE cắt nhau ở I. Hãy đối chiếu diện tích nhì tam giác IAE cùng IBD.

Bạn đang xem: Tuyển tập những bài toán hay và khó lớp 5 phần hình học

Bài 3: cho tam giác ABC, bên trên cạnh AB lấy điểm D làm sao cho AD gấp đôi DB. Trên cạnh AC lấy điểm E làm sao cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. đối chiếu diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: đến tam giác ABC gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang gồm chiều cao là 10cm. (E trên cạnh BC, D ở trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: mang đến tam giác ABC bao gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Trên AC lấy điểm F, bên trên AB lấy điểm E làm thế nào để cho EFCB là hình thang có chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: mang lại tam giác ABC. Trên BC lấy D làm thế nào cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì bên trên AD, nối E với B với C. Hãy đối chiếu diện tích hai tam giác BAE với CAE.

Bài 7: đến tam giác ABC đường cao AH. Trên AH lấy D làm thế nào để cho AD gấp đôi DH. Biết bh = 4cm, BC = 12cm. Hãy đối chiếu diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: mang lại tam giác ABC bao gồm diện tích là

*
, D là điểm chủ yếu giữa AB. Trên AC lấy điểm E làm sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: mang đến tam giác ABC, có BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy điểm E cùng D làm sao để cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G cùng K làm thế nào cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Bài 10: đến tam giác ABC, trên AB lấy điểm D, E sao để cho AD = DE = EB. Bên trên AC lấy điểm H, K sao cho AH = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N làm sao cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: mang đến tam giác MNP, F là điểm thiết yếu giữa của NP, E là điểm chủ yếu giữa của MN. Nhị đoạn MF với PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: đến tam giác ABC, điểm M là điểm chủ yếu giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Hai đoạn BN và centimet cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: mang lại tam giác ABC, gồm AB = 6cm. Trên AC lấy điểm D sao để cho AD gấp đôi DC. Bên trên BC lấy điểm E sao cho

*
EC, kéo dài DE và AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: mang đến tam giác ABC, điểm D nằm bên trên cạnh AC, điểm E nằm bên trên cạnh BC, thế nào cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE với BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang tất cả diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ nhiều năm của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang tất cả chiều cao là 10m, hiệu hai đáy là 22m. Kéo dài dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã mang lại thành hình chữ nhật có chiều nhiều năm bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng gồm diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: mang đến hình thang vuông ABCD, tất cả đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E bên trên AD, G bên trên BC làm sao cho EG chia hình thang ABCD có tác dụng hai hình thang có đường cao AE là 30m cùng ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE với EGCD.

Bài 18: mang lại hình thang ABCD có diện tích là

*
. Bên trên cạnh AD có AM = AN = ND, bên trên cạnh BC có BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Describe A Plan In Your Life That Is Not Related To Work Or Study

Bài 19: cho hai cái bể hình hộp chữ nhật, gồm chiều cao là 2m. Bể thứ nhất bao gồm đáy là hình vuông, bể thứ hai có đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ hai là 1m và kém chiều lâu năm 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ nhì

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật tất cả diện tích đáy là

*
cùng bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu cho một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập vào nước (đáy trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng chuyên đề:

Các việc sử dụng tỉ số diện tích hai tam giác – Toán lớp 5 >>