tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

7. Tra cứu hóa trị của thành phần (hay nhóm nguyên tử) :

a/ tra cứu hóa trị của Fe, Cu, (SO4) trong số hợp chất gồm CTHH sau: FeCl3, FeO, Cu2O, Cu(NO3)2, Na2SO4,

b/ kiếm tìm hóa trị của S, N trong những hợp chất có CTHH sau: SO3, H2S, N2O, NO, NO2, N2O5.

Bạn đang xem: No2 hóa trị mấy

 

8. Lập CTHH với tính phân tử khối của hợp chất được tạo vì chưng :

 

Al với Cl

P(V) và O

S(IV) và O

Cu(II) với S(II)

K và OH

Ca cùng CO3

Fe(III) cùng SO4

Na cùng PO4

 

 

9. Xác định CTHH đúng, sai, sửa sai với tính phân tử khối của các chất.

STT

CTHH

ĐÚNG/ SAI

SỬA SAI

PTK

1

CaCl

 

 

 

2

Na2O

 

 

 

3

Ba2CO3

 

 

 

4

ZnCl2

 

 

 

5

Mg2O

 

 

 

10. Viết CTHH của các đơn chất sau: hidro, natri, oxi, clo, nhôm, kali, đồng, sắt, lưu lại huỳnh, photpho, nitơ, cacsbon, canxi, magie:

11. Lập CTHH (lập nhanh) của các hợp hóa học tạo vày :

a. Các nguyên tố Na, Mg, S(IV), Al, P(V), Cu, Ca với O:

b. Các nguyên tố K, Ba, Fe(III), Zn với Cl:

c. Những nguyên tố Na, Al, C, Fe(II), Zn với team SO4

 


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
0

Câu 11:

(a,Na_2O,MgO,SO_2,Al_2O_3,P_2O_5,CuO,CaO\b,KCl,BaCl_2,FeCl_3,ZnCl_2\c,Na_2SO_4,Al_2left(SO_4 ight)_3,CuSO_4,FeSO_4,ZnSO_4)


Đúng 0
comment (0)

Câu 7:

(a,) Gọi hóa trị Fe,Cu,SO4 trong các HC theo thứ tự là x,y,z(x,y,z>0)

(Fe_1^xCl_3^IRightarrow x=Icdot3=3Rightarrow Feleft(III ight)\Fe_1^xO_1^IIRightarrow x=IIcdot1=2Rightarrow Feleft(II ight)\Cu_2^yO_1^IIRightarrow y=dfracIIcdot12=1Rightarrow Culeft(I ight)\Cu_1^yleft(NO_3 ight)_2^IRightarrow y=Icdot2=2Rightarrow Culeft(II ight)\Na_2^Ileft(SO_4 ight)_1^zRightarrow z=Icdot2=2Rightarrow SO_4left(II ight))

(b,) Gọi hóa trị S,N trong những HC theo thứ tự là a,b(a,b>0)

(S_1^aO_3^IIRightarrow a=IIcdot3=6Rightarrow Sleft(VI ight)\H_2^IS_1^aRightarrow a=Icdot2=2Rightarrow Sleft(II ight)\N_2^bO_1^IIRightarrow b=dfracIIcdot12=1Rightarrow Nleft(I ight)\N_1^bO_1^IIRightarrow b=IIcdot1=2Rightarrow Nleft(II ight)\N_1^bO_2^IIRightarrow b=IIcdot2=4Rightarrow Nleft(IV ight)\N_2^bO_5^IIRightarrow b=dfracIIcdot52=5Rightarrow Nleft(V ight))


Đúng 1
phản hồi (0)

7. Kiếm tìm hóa trị của yếu tắc (hay team nguyên tử) :

a/ kiếm tìm hóa trị của Fe, Cu, (SO4) trong các hợp chất bao gồm CTHH sau: FeCl3, FeO, Cu2O, Cu(NO3)2, Na2SO4,

b/ tìm kiếm hóa trị của S, N trong số hợp chất có CTHH sau: SO3, H2S, N2O, NO, NO2, N2O5.

 

8. Lập CTHH với tính phân tử khối của hợp chất được tạo bởi :

 

Al cùng Cl

P(V) và O

S(IV) cùng O

Cu(II) với S(II)

K với OH

Ca với CO3

Fe(III) và SO4

Na cùng PO4

 

 

9. Khẳng định CTHH đúng, sai, sửa sai và tính phân tử khối của các chất.

STT

CTHH

ĐÚNG/ SAI

SỬA SAI

PTK

1

CaCl

 

 

 

2

Na2O

 

 

 

3

Ba2CO3

 

 

 

4

ZnCl2

 

 

 

5

Mg2O

 

 

 

10. Viết CTHH của các đơn chất sau: hidro, natri, oxi, clo, nhôm, kali, đồng, sắt, lưu giữ huỳnh, photpho, nitơ, cacsbon, canxi, magie:

11. Lập CTHH (lập nhanh) của những hợp chất tạo bởi :

a. Các nguyên tố Na, Mg, S(IV), Al, P(V), Cu, Ca cùng với O:

b. Những nguyên tố K, Ba, Fe(III), Zn cùng với Cl:

c. Những nguyên tố Na, Al, C, Fe(II), Zn với team SO4

 

 


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
Gửi bỏ

Bài 11:

C→CuC→Cu thì sẽ được
Đúng 1

bình luận (0)
7. Tra cứu hóa trị của yếu tố (hay đội nguyên tử) :

a/ search hóa trị của Fe, Cu, (SO4) trong những hợp chất bao gồm CTHH sau: FeCl3, FeO, Cu2O, Cu(NO3)2, Na2SO4,

b/ tìm kiếm hóa trị của S, N trong những hợp chất gồm CTHH sau: SO3, H2S, N2O, NO, NO2, N2O5.

 

8. Lập CTHH với tính phân tử khối của hợp hóa học được tạo bởi vì :

 

Al cùng Cl

P(V) với O

S(IV) với O

Cu(II) với S(II)

K và OH

Ca cùng CO3

Fe(III) cùng SO4

Na với PO4

 

 

9. Khẳng định CTHH đúng, sai, sửa sai và tính phân tử khối của những chất.

STT

CTHH

ĐÚNG/ SAI

SỬA SAI

PTK

1

CaCl

 

 

 

2

Na2O

 

 

 

3

Ba2CO3

 

 

 

4

ZnCl2

 

 

 

5

Mg2O

 

 

 

10. Viết CTHH của các đơn chất sau: hidro, natri, oxi, clo, nhôm, kali, đồng, sắt, giữ huỳnh, photpho, nitơ, cacsbon, canxi, magie:

11. Lập CTHH (lập nhanh) của những hợp chất tạo vày :

a. Những nguyên tố Na, Mg, S(IV), Al, P(V), Cu, Ca với O:

b. Các nguyên tố K, Ba, Fe(III), Zn cùng với Cl:

c. Các nguyên tố Na, Al, C, Fe(II), Zn với team SO4:


Lớp 8 Hóa học bài bác 11: Bài luyện tập 2
0
0
Gửi diệt

7. Kiếm tìm hóa trị của nhân tố (hay team nguyên tử) :

a/ tìm hóa trị của Fe, Cu, (SO4) trong số hợp chất gồm CTHH sau: FeCl3, FeO, Cu2O, Cu(NO3)2, Na2SO4,

b/ tìm kiếm hóa trị của S, N trong các hợp chất tất cả CTHH sau: SO3, H2S, N2O, NO, NO2, N2O5.

 

8. Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp hóa học được tạo bởi :

 

Al với Cl

P(V) cùng O

S(IV) cùng O

Cu(II) với S(II)

K với OH

Ca và CO3

Fe(III) với SO4

Na với PO4

 

 

9. Khẳng định CTHH đúng, sai, sửa sai và tính phân tử khối của những chất.

STT

CTHH

ĐÚNG/ SAI

SỬA SAI

PTK

1

CaCl

 

 

 

2

Na2O

 

 

 

3

Ba2CO3

 

 

 

4

ZnCl2

 

 

 

5

Mg2O

 

 

 

10. Viết CTHH của những đơn chất sau: hidro, natri, oxi, clo, nhôm, kali, đồng, sắt, lưu giữ huỳnh, photpho, nitơ, cacsbon, canxi, magie:

11. Lập CTHH (lập nhanh) của những hợp hóa học tạo bởi :

a. Những nguyên tố Na, Mg, S(IV), Al, P(V), Cu, Ca cùng với O:

b. Những nguyên tố K, Ba, Fe(III), Zn với Cl:

c. Các nguyên tố Na, Al, C, Fe(II), Zn với team SO4:


Lớp 8 Hóa học bài xích 11: Bài rèn luyện 2
2
0
gởi Hủy

Bài 11:

(a,Na_2O;MgO;SO_2;Al_2O_3;P_2O_5;CuO;CaO\b,KCl;BaCl_2;FeCl_3;ZnCl_2\c,Na_2SO_4;Al_2left(SO_4 ight)_3;FeSO_4;ZnSO_4)

Câu C mình nghĩ đề nghị đổi (C ightarrow Cu) thì đã đc (CuSO_4)


Đúng 2

bình luận (0)

Bài 11:

a.Na2O;MgO;SO2;Al2O3;P2O5;CuO;CaO

b.KCl;BaCl2;FeCl3;ZnCl2

c.Na2SO4;Al2(SO4)3;FeSO4;ZnSO4

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 8. a/ Tính hóa trị của những nguyên tố C, N, Cl, Fe trong các công thức hóa học sau: CO, N2O3, HCl, Fe2O3

b/ xác minh nhanh hóa trị của các NTHH trong số hợp hóa học sau: CO2, NO, NO2, N2O, N2O5, , NaCl, Al2O3, Fe(NO3)3, H2SO4, H3PO4, Zn(OH)2, Fe2(SO4)3. Na2S, NaHCO3. HCl; Ba(OH)2; Na2SO4; K3PO4 ; Ca(HCO3)2; Mg(H2PO4)2


Lớp 8 chất hóa học
1
1
Gửi hủy

Về bí quyết làm bạn xem lại GV hướng dẫn ở lớp, mình mang đến kết quả. Bạn kiểm tra cho một thể nha!

a) C(II), N(III), Cl(I), Fe(III)

b) CO2 : C(IV), O(II)

NO: N(II), O(II)

NO2: N(IV), O(II)

N2O: N(I), O(II)

N2O5 : N(V), O(II)

NaCl: Na(I), Cl(I)

Al2O3: Al(III), O(II)

Fe(NO3)3: Fe(I), N(V), O(II), Fe(III)

H2SO4: H(I), S(VI), O(IV)

H3PO4: H(I), P(V), O(II)

Zn(OH)2: Zn(II), O(II), H(I)

Fe2(SO4)3: Fe(III), S(VI), O(II)

HCl: H(I), Cl(I)

Na2S: Na(I), S(II)

Ba(OH)2: Ba(II), O(II), H(I)

NaHCO3: Na(I), H(I), O(II), C(IV)

Na2SO4: Na(I), S(VI), O(II)

K3PO4: K(I), P(V), O(II)

Ca(HCO3)2: Ca(II), H(I), O(II), C(IV)

Mg(H2PO4)2: Mg(II), H(I), P(V), O(II)

 


Đúng 0
bình luận (0)

tính hóa trị của nhôm, canxi, magie, nito, photpho, sắt trong số hợp hóa học sau: Al(NO3)3, CaO, MgCl2, N2O,NO2, N2O5, P2O5, PH3, Fe2(SO4)3,giúp bản thân vs mình sẽ gấp

 


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
1
gởi Hủy

Về vấn đề tính hoá trị là yêu cầu làm đặt hoá trị cùng giải, bản thân làm chủng loại một bài xích nhé, bạn áp dụng cho tất cả các CTHH còn lại.

VD mình chưa biết hoá trị của Mg, Cl vào hợp chất MgCl2

Đặt: (Mg^aCl^b_2left(a,b:nguy extên,d extương ight)\QTHT:a.1=b.2\Rightarrowdfracab=dfrac21=dfracIII\Rightarrow a=II;b=I\Rightarrow Mgleft(II ight),Clleft(I ight))


Đúng 3

bình luận (1)

Tính hóa trị của N với Fe trong các hợp chất sau: FeSO4; N2O5; Fe(OH)3; N2O. Cám um nha UwU


Lớp 8 Hóa học soát sổ 1 máu chương I-Đề 1
2
1
Gửi diệt

gọi hóa trị của N với Fe là (x)

( ightarrow Fe_1^xleft(SO_4 ight)_1^II ightarrow x.1=II.1 ightarrow x=II)

vậy sắt hóa trị II

( ightarrow N_2^xO^II_5 ightarrow x.2=II.5 ightarrow x=dfracX2=V)

vậy N hóa trị V

( ightarrow Fe_1^xleft(OH ight)_3^I ightarrow x.1=I.3 ightarrow x=III)

vậy sắt hóa trị III

( ightarrow N_2^xO^II_1 ightarrow x.2=II.1 ightarrow x=dfracII2=I)

vậy N hóa trị I


Đúng 2

comment (0)

THANKS SO MUCH ="3


Đúng 0
phản hồi (0)

tinh hóa tri của yếu tố N lần lượt có các hợp hóa học NO , NO2 ,N2O , N2O5


Lớp 8 Hóa học bài xích 6: Đơn chất và hợp hóa học - Phân tử
3
0
Gửi bỏ

N vào NO có hóa trị II

N vào NO2 có hóa trị IV

N trong N2O có hóa trị I

N vào N2O5 có hóa trị V


Đúng 3

bình luận (0)
Đúng 0
comment (0)
Đúng 0
comment (0)

Hãy xác minh hóa trị N trong số hợp hóa học sau: N2O, N2O5


Lớp 8 Hóa học bài bác 10: Hóa trị
3
0
Gửi diệt

a) (N^a_2O^II)

Theo quy tắc hóa trị: 2.a = 1.II

=> a = I

=> N hóa trị I

b) (N^a_2O_5^II)

Theo quy tắc hóa trị: 2.a = 5.II

=> a = V

=> N hóa trị V


Đúng 1

bình luận (0)

Gọi n là hóa trị vào hợp hóa học N2O

Ta có : n.2=II.1=I

Vậy Nito trong hợp hóa học N2O tất cả hóa trị I

Gọi n là hóa trị trong hợp chất N2O5

Ta bao gồm : n.2=II.5=5

Vậy Nito vào hợp hóa học N2O5 có hóa trị V


Đúng 0
comment (0)

tham khảo :

Gọi a là hóa trị của N trong hợp chất N2O5.

Công thức tổng quát của hợp chất trên là Na?2OII5

 Theo phép tắc hóa trị, ta có:

a.2=II.5=>2=V 


Đúng 0
comment (0)
mang lại hỗn hợp những chất của nitơ sau: ( 1 ) NH 3 , ( 2 ) N 2 , ( 3 ) N 2 O , (4) NO, ( 5 ) N 2 O 5 , ( 6 ) NO 2 , ( 7 ) HNO 3 . Khẳng định công thức đúng thứu tự của X, Y, Z trong dãy đưa hóa sau:

*

A. 4, 3, 7.

B. 4, 6, 7.

C. 5, 1, 7.

D. 2, 6, 7.

Xem thêm: Tính Khoảng Cách Từ Một Điểm Đến Đường Thẳng Trong Mặt Phẳng Oxy


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn B

*

Vậy X là NO (4); Y là NO 2 (6); Z là HNO 3 (7).


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net