ÔN TẬP CHƯƠNG II4. Search tập xác định của những hàm số:a) y = —-—b) y = log x - 1c) y = log ựx2 - X - 12d) y = ^25* - 5* .3X - 32x - 3 .tfiaia) y khẳng định 3* - 3 * 0 X * 1. Vậy tập xác minh D = E (!>.X -133y xác minh -7- > 0 X ^7. Vậy D = (-oẹ; 1) u (^ ; +00)2x - 322y xác minh x2-x-12>0x 4. Vậy D = (-00; -3) u (4; +oc)y xác định 25* - 51 > 0 o 5’ > 1 o X > 0. Vậy D = <0; +00).Biết 4’ + 4" = 23. Hãy tính 2X + 2 ’.Ốịiảialog7(x - l).log7x = log7x log7(x - 1) = 1 X = 8. Vậy s = 18).56 - Giải BT Giải tích 12ibTa tất cả (2X + 2’x)2 = 4X + 4~x + 2 = 25 => 2X + 2’x = 5Cho logab = 3, lô ghích = -2. Hãy tính log„x với: a) X = a ^ X = 1. Vậy s = 11). 3Điều kiện: X > 1, lúc ấy log7x > 0b2 7cb) X :ốịiảiÁp dụng tính chát logarit của tích cùng thương, ta có:logax = logaa"! + logab2 + loga 4ẽ= 3 + 21ogab + i logac = 3 + 2.3 +(-2) = 82 2logax = logaa“ Vb - logac3 = logaa4 + loga Vb - logac3= 4 + -| logab - 31ogac = 4 + ỉ .3 - 3(-2) =11 33b) 25x - 6.5X + 5 = 0 d) log;(x - lllogĩX = log7Xg) log= logx.X - 1Giải các phương trình: a) 3X *4 + 3.5X ’3 = 5X *4 + 3X *3 ;c) 4.9X + 12X - 3.16x = 0 ; e) log3X + logựj X + logỊ X = 6 ;tfiẳio±.o — và l .0 =— O/Ư.Ư Ưht(OPx=-3Víys="-31"4- 4- _ ÉX./4 • n 4-«"a) 3X+4 + 3.5X+3 = 5X+4 + 3x+:i o 81.3X + 375.53 = 625.5X + 27.3 81.3X - 27.3X = 625.5X - 375.5X 54.3X = 250.5x"t = 15X = 1t = 55X = 5X = 0 X = 1. Vậy s = (0; lìb) Đặt t = 5X (t > 0) ta có phương trình t2 - 6t + 5 = 0 phân tách hai vế phương trình mang lại 9X (9X > 0) ta được: 4+ I -3. 5?=0. Đặt t = Ị (t>0)Ta có: 4 + t - 3t2 = 0 t = -1 (loại)t = 43Điểu kiện: X > 0logìX + logự^x + logị.x = 6 o logíX + 21og;ìX - log:,x = 6íx > 0x + 8„c"« X = 4. Vậy s = (4).;■ = X X - 2x - 8 = 0X —1.g) log 7—7 = logx o X - 18. Giải các bất phương trình: a) 2Z" 1 + 2A " + 21’x 3> 448 ;c) log:log, (x9•x2-lb) (0,4)5 — (2,5)x " 1 > 1,5 d) log2 2 X - 51ogn>x 448 Ị ,22x > 448 2488 22x > 512 = 29 2x > 9 X > ”. Vậy s = <7; +oo).Ta tất cả 0,4 = 4 với 2,5 = Ệ 52(0,4)x - (2,5)x+1 > 1,5 f|j5f5x■322 1 > 2(2YĐặt t = 7 (t > 0) ta có: t5 13 2t > 2> - 2t - 3t - 5 > 0 t |2(5JX2-1>|2 2 2 ° ° X X2 > ị —r= 0. Đặt t = log().2X ta có:t2-5t + 6 X > (0,2)3 0,008 0r


Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 toán 12

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Học Kì 1 Có Đáp Án (Phần 2)

Giải bài xích Tập Toán 12 Giải Tích

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐChươmg II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITChương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGChương IV. SỐ PHỨC

magmareport.net

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học sinh và cô giáo tham khảo, giúp những em học tập tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, thiết bị lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, lịch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.