– Đồng đẳng là hiện nay tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và đặc thù hóa học giống như nhau cơ mà thành phần phân tử khác biệt một hay nhiều nhóm CH2. 

Bạn sẽ xem: phương pháp đồng đẳng hóa

– các chất thuộc thuộc dãy đồng đẳng phù hợp thành một dãy đồng đẳng bao gồm công thức chung.

Bạn đang xem: Phương pháp đồng đẳng hóa este


– Sau đó là dãy đồng đẳng của những hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

Xem thêm: Cấp Số Cộng Là Gì? Công Thức Cấp Số Cộng Đầy Đủ Và Chính Xác 100%

+ Ankadien: CnH2n – 2 (n ≥ 3). 

+ Ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2).

+ dãy đồng đẵng của benzen: CnH2n – 6 (n ≥ 6)

*
cách thức đồng đẳng hóa" width="854">

Phương pháp giải

Các dạng bài xích thường gặp:

+ các dạng bài liên quan tới đồng đẳng: tách, ghép –CH2

dãy đông đẳng hơn nhát nhau một hoặc nhiều nhóm CH2, cho nên ta hoàn toàn có thể quy thay đổi hỗn hợp phức hợp về các chất đơn giản và dễ dàng ( thường là chất đầu dãy) tất nhiên một lượng CH2 tương ứng

Chú ý:

– CH2 là nguyên tố khối lượng, bởi vì vậy có có mặt trong những phương trình liên quan tới khối lượng, bội nghịch ứng đốt cháy ( số mol O2, số mol CO2, số mol H2O),…

– tuy nhiên, CH2 không phải là một trong những chất (nó chỉ với nhóm metylen –CH2-), nó không được xem vào số mol hỗn hợp ( hoặc những dữ kiện khác tương quan đến tới số mol các chất)

+ những dạng bài liên quan tới este: bóc tách ghép este

Ta có: Axit + ancol ⇔ Este + H2O

⇒ Este = Axit + Ancol – H2O

vì thế ta có thể quy đổi các thành phần hỗn hợp este thành axit và ancol với trừ đi một ít nước tương ứng

Tương tự: với peptit = aminoaxit – H2O

+ những dạng bài liên quan tới cộng tách bóc hiđro: bóc tách ghép liên kết ℼ

Ankan → anken + H2

⇒ Anken = Ankan – H2

⇒ Ta hoàn toàn có thể quy đổi các thành phần hỗn hợp X bất cứ thành dạng hi đro hóa trọn vẹn của X và một lượng H2 tương ứng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho X, Y là hai hóa học thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và gồm MX 2 ( đktc), thu được khí CO2 và 9,36g nước. Mặt khác 11,16g E tác dụng tối nhiều với dung dịch cất 0,04 mol Br2. Khối lượng muối nhận được khi mang đến cùng lượng E trên công dụng hết với hỗn hợp KOH dư là:

A. 4,86g

B. 5,04g

C. 5,44g

D. 5,80g

Giải:

Ta có: T là este nhị chức buộc phải Z là ancol 2 chức

Bảo toàn cân nặng ta có:

mCO2 = mE + mO2 – mH2O = 11,16 + 0,59.32 – 9,36 = 20,68g

nCO2 = 0,47 H2O = 0,52 mol

⇒ Z là ancol no

Z có cùng số nguyên tử C cùng với X

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 2)" width="527">

Khi mang lại E tính năng với hỗn hợp Br2 chỉ bao gồm axit phản nghịch ứng ⇒ a = 0,04 mol

Từ khối lượng E, số mol CO2, số mol H2O ta có hệ:

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 3)" width="408">

⇒ b = 0,11; c=0,02; d=-0,02

Ta ghép CH2 tìm ra axit, ancol ban đầu

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 4)" width="877">

⇒ mmuối = 0,02.110 + 0,02.124 = 4,68g

⇒Đáp án A

Ví dụ 2: Hỗn hòa hợp X có axit đối kháng chức A với axit nhì chức B những không no, mạch hở, ko phân nhánh ( trong số đó oxi chiếm phần 46% về khối lượng). Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi dẫn toàn cục lượng sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy cân nặng bình tăng 28,928g. Mặt khác, rước m gam hỗn hợp X cho chức năng với dung dịch NaOH dư nhận được 16,848g muối. Để hiđro hóa hoàn toàn m gam X buộc phải dùng 3,4048 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong X gần nhất với:

A. 64%

B. 66%

C. 68%

D. 70%

Giải:

nH2 hiđro hóa X = 0,152 mol

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 5)" width="506">

tự %mO ⇒ 32a + 64b = 0,46.(46a + 90b + 14c – 2. 0,152) (1)

Đốt cháy X ta có: nCO2 = a + 2b + c; nH2O = a + b +c – 0,152

⇒ 44(a + 2b + c ) + 18(a + b + c – 0,152) = 28,298 (2)

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 6)" width="472">

⇒ mmuối = 68a + 134b + 14c – 2.0,152 = 16,848 (3)

tự (1)(2)(3) ⇒ a = 0,12; b = 0,032; c = 0,336

Ghép CH2 tìm tất cả hổn hợp ban đầu:

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 7)" width="724">

⇒Đáp án C

Ví dụ 3: Hiđro hóa hoàn toàn 85,8 gam chất lớn X đề xuất dùng 0,2 mol H2 ( xúc tác Ni, t°C) thu được chất béo no Y. Đun nóng toàn thể Y nên dùng 300ml dung dịch NaOH 1M. Ví như đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y bắt buộc dùng a mol O2, Gía trị của a là:

A. 8,25

B. 7,85

C. 7,5

D. 7,75

Giải:

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 8)" width="498">

X là trieste của glixerol đề xuất a = nX = nY = nCOO : 3 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng cho X, ta có: b = ( 85,8 + 0,2.2 – 0,1.16 – 0,3.44) :14 = 5,1

Đốt cháy Y ta có: nO2 = 2 nCH4 + 1,5 nCH2 = 0,1.2 + 5,1.1,5 = 7,85

⇒ Đáp án B

Ví dụ 4: Hỗn vừa lòng X có hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Tất cả hổn hợp Y đựng hai aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng của glyxin. Trộn X cùng với Y thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy Z buộc phải dùng 0,81 mol O2, sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình đựng H2SO4 quánh dư, thấy khối lượng bình tăng 13,32g, đồng thời thu được 14,336 lít tất cả hổn hợp khí ( đktc). Tỉ trọng x : y là:

A. 1:1

B. 4:1

C. 3:1

D. 2:3

Giải:

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 9)" width="683">

Ghép CH2 để xác định X. Bởi vì đề bài xích hỏi tỉ trọng mol giữa amin và amino axit nên chỉ cần ghép nhóm chức

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 10)" width="559">

⇒ x : y = 1 : 1

⇒ Đáp án A

Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một amino axit A ( no, mạch hở, phân tử đựng 2 đội COOH) bằng lượng oxi trọn vẹn thu được 10,7g các thành phần hỗn hợp hơi T. Thể tích của T bằng thể tích 11,2g oxi vị cùng đk nhiệt độ, áp suất. Đưa T về đktc chiếm được V lít khí Z. Gía trị của V là:

A. 3,36

B.3,92

C.4,48

D. 4,2

Giải:

Quy đổi tất cả hổn hợp A

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 11)" width="496">

Từ cân nặng T và số mol T, ta bao gồm hệ:

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 12)" width="470">

Vì Z ngơi nghỉ đktc cần Z chỉ gồm CO2 và N2 ⇒ V = 22,4(0,15+0,05)=4,48 lít