Quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) thành phần tử lớn (polime) bên cạnh đó giải phóng những phân từ nhỏ dại khác (thí dụ H2O) được gọi là bội nghịch ứng trùng ngưng.
Bạn đang xem: Quá trình kết hợp nhiều phần tử nhỏ

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bởi dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn tổng thể dung dịch X nhận được 2,4 gam muối khan. Quý giá của m là


Khi cho luồng khí hiđro (có dư) trải qua ống nghiệm chứa các thành phần hỗn hợp bột Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hóa học rắn còn lại trong ống thử là


Hỗn hòa hợp M tất cả hai este đơn chức. Mang đến m gam M công dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 17 gam một muối với 12,4 gam hỗn hợp N gồm hai anđehit thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Tỉ khối khá của N đối với H2 là 24,8. Mang đến m gam M bội nghịch ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được về tối đa a gam Ag. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a theo thứ tự là


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X có CuSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước được hỗn hợp Y. Mang đến Fe dư vào dung dịch Y mang đến khi các phản ứng ngừng thu được hỗn hợp Z có cân nặng bằng cân nặng dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của những ion trong dung dịch và sự cất cánh hơi của nước). Phần trăm khối lượng của CuSO4 vào X là


Cho lếu hợp bao gồm Fe và Cu vào hỗn hợp HNO3, sau thời điểm phản ứng ngừng thu được hỗn hợp X và chất rắn Y. Muối bột thu được trong hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng khí X tất cả CO, CO2 và N2, tỉ khối của X so với H2 là 19. đến m gam X làm phản ứng trọn vẹn với 100 ml hỗn hợp Y cất NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho Z công dụng với lượng dư hỗn hợp CaCl2, sau khi dứt phản ứng chiếm được 10 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hỗn phù hợp M gồm 1 ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, hở, solo chức) cùng este Z tạo thành từ X và Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam M bắt buộc dùng đầy đủ 0,18 mol O2, hiện ra 0,14 mol CO2. Cho m gam M bên trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi xong xuôi các phản bội ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N còn sót lại 3,68 gam rắn khan. Phương pháp của Y là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Hỗn đúng theo M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M yêu cầu dùng đầy đủ 0,4 mol O2, nhận được 0,35 mol CO2 với 0,35 mol H2O. Phương diện khác, đến m gam M trên tính năng vừa đầy đủ với 50 gam hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc x%. Quý hiếm của x là
Xem thêm: Chuyên Đề Nghiệm Của Đa Thức Một Biến Toán 7, Các Dạng Bài Tập Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam