Câu hỏi :

Sản phẩm sau cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ hóa học xúc tác thích hợp là


*