Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng tính năng chính bank phần 1 , magmareport.net xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 từ bỏ thường gặp nhất khi các bạn sử dụng và thanh toán với các ngân hàng.Bạn sẽ xem: Sao kê giờ đồng hồ anh là gì

chúng ta cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán giao dịch bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát bạn ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch không sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi cần sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): đồ vật rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)

38.


Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì


Xem thêm: Các Trường Cấp 2 Tốt Ở Hà Nội, Danh Sách 10 Trường Thcs Tốt Nhất Tại Hà Nội

Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của magmareport.net tại đây để nâng cấp và bổ sung kiến thức giờ đồng hồ Anh của mình nhé! Chúc các bạn thành công


*

“Tiếng Anh bồi” có tương xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn tồn tại khá nhiều. Dù bị...