NO3-: x + 3.(-2) = -1 ⇒ x = 5 ⇒ N có số lão hóa là +5 vào hợp hóa học NO3-.Bạn đang xem: Số oxi hóa của nh4no3

SO42-: x + 4.(-2) = -2 ⇒ x = 6 ⇒ S gồm số thoái hóa là +6.Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ vào nh4no3

CO32-: x + 3.(-2) = -2 ⇒ x = 4 ⇒ C có số lão hóa là +4.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong nh4no3

Bạn đã xem: Số lão hóa của nitơ vào nh4no3

Br-: Br bao gồm số oxi hóa là -1

NH4+: x + 4 = 1 ⇒ x = -3 ⇒ N tất cả số oxi hóa là -3.

Xác định số oxi hóa:

Trong phân tử:

KMnO4: 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 7 ⇒ Mn bao gồm số lão hóa +7 vào phân tử KMnO4

Na2Cr2O7: 2. 1 + 2. X + 7.(-2 ) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ Cr tất cả số lão hóa + 6 vào phân tử Na2Cr2O7

KClO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ Cl tất cả số oxi hóa +5 vào hợp hóa học KClO3

H3PO4: 3. 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ p. Có số lão hóa +5 vào hợp hóa học H3PO4

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong số hợp chất, solo chất và ion sau:Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

O có số lão hóa -2, H tất cả số oxi hóa +1 trong các hợp chất.

⇒ Số thoái hóa của S trong những chất :

H2S: 1.2 + x = 0 ⇒ x = -2 ⇒ số thoái hóa của S là -2 trong H2S

S 1-1 chất gồm số oxi hóa 0

H2SO3: 1.2 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x= 4 ⇒ S có số oxi hóa +4 trong H2SO3

H2SO4: 1.2 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S gồm số lão hóa +6 trong H2SO4

Hãy khẳng định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa với sự khử trong phản ứng lão hóa – khử sau:

H 2 + H g O → t ° H g + H 2 O

O bao gồm số thoái hóa -2, H bao gồm số lão hóa + 1

⇒ Số oxi hóa của các nguyên tố trong những phân tử cùng ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C gồm số lão hóa +4 vào CO2

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số oxi hóa +6 trong SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N có số thoái hóa -3 trong NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N bao gồm số lão hóa +2 trong NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N tất cả số thoái hóa +4 trong NO2

Cu2+có số oxi hóa là +2.

Na+có số oxi hóa là +1.

Fe2+có số thoái hóa là +2.

Xem thêm: Nơi Lạnh Nhất Không Phải Là Bắc Cực Mà Là Nơi Không Có Tình Thương Là Câu Nói Của Ai

Al3+có số thoái hóa là +3.

Đúng 0 bình luận (0) khẳng định số oxi hóa : nahco3 Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản bội ứng oxy hóa - khử 1 1 nhờ cất hộ Hủy

Số thoái hóa của na : +1

Số lão hóa của H : +1

Số lão hóa của C : +4

Số oxi hóa của O : -2

Đúng 1
phản hồi (0)

1. Khẳng định điện hóa trị của các nguyên tố trong nhóm IA , IIA

2. Xác định số P,N,E trong ion(|^24_12)Mg

3. Xác minh cặp e dùng chung trong phân tử H(_2)O

4. Khẳng định cộng hóa trị vào phân tử C(_2)H(_6)

Help me!!!

Lớp 10 Hóa học bài xích 16: Luyện tập links hóa học 1 1 nhờ cất hộ Hủy

1, Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA và IIA theo lần lượt là