Quy tắc: hy vọng nhân một solo thức với một nhiều thức, ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

Bạn đang xem: Tích của đơn thức x và đa thức x-1 là

Tổng quát: với A, B, C là những đơn thức, ta có: A.(B + C) = A.B + A.C.

Ví dụ:

 3x.(x3 + 2x – 5) = 3x.x3 + 3x.2x – 3x.5 = 3x4 + 6x2 – 15x.

13x2yx3−12xy2=13x2y.x3−13x2y.12xy2=13x5y−16x3y3.

Chú ý: Ta thường sử dụng các phép toán liên quan đến lũy thừa sau thời điểm thực hiện phép nhân:

Với m, n là các số từ nhiên, a ≠ 0, ta có:

am.an = am+n

am : an = am-n (với m ≥ n)

(am)n = am.n

2. Nhân đa thức với đa thức

Quy tắc: muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của đa thức tê rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: với A, B, C, D là những đơn thức, ta có:

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD.

Nhận xét: Tích của hai đa thức là 1 trong những đa thức.

Ví dụ:

a) (x + 3).(x2 + x – 5)

= x.x2 + x.x – x.5 + 3.x2 + 3.x – 3.5

= x3 + x2 – 5x + 3x2 + 3x – 15

= x3 + (x2 + 3x2) + (3x – 5x) – 15

= x3 + 4x2 – 2x – 15

b) 12xy+3(2xy−8)

= x2y2 – 4xy + 6xy – 24

= x2y2 + (6xy – 4xy) – 24

= x2y2 + 2xy – 24

3. Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

3.1. Bình phương của một tổng.

Bình phương của một tổngbằng bình phương số trước tiên cộng hai lần tích số thứ nhất và số sản phẩm hai cùng bình phương số lắp thêm hai.

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có: (A + B)2 = A2 + 2AB + B2.

Ví dụ:

(x + 3)2 = x2 + 2.x.3 + 32 = x2 + 6x + 9.

(2a + b)2 = (2a)2 + 2.2a.b + b2 = 4a2 + 4ab + b2.

3.2. Bình phương của một hiệu.

Bình phương của một hiệubằng bình phương số đầu tiên trừ nhị lần tích số đầu tiên và số vật dụng hai cùng bình phương số sản phẩm công nghệ hai.

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có:(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:y−142=y2−2.y.14+142=y2−12y+116.

(3x – y)2 = (3x)2 – 2.3x.y + y2 = 9x2 – 6xy + y2

3.3. Hiệu nhì bình phương.

Hiệu nhị bình phương bằng tích của hiệu cùng với tổng của chúng.

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A2 –  B2= (A – B)(A + B).

Ví dụ:

m2 – 4 = m2 – 22 = (m – 2)(m + 2)

(2a – b)(2a + b) = (2a)2 – b2 = 4a2 – b2

3.4. Lập phương của một tổng.

Lập phương của một tổngbằng lập phương số trước tiên cộng bố lần tích của bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai cộng ba lần tích của số đầu tiên nhân bình phương số trang bị hai cùng lập phương số đồ vật hai.

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có: (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.

Ví dụ:

x3+13=x33+3x32.1+3.x3.12+13=x327+x23+x+1

(2m + n)3 = (2m)3 + 3.(2m)2.n + 3.2m.n2 + n3 = 8m3 + 12m2n + 6mn2 + n3.

3.5. Lập phương của một hiệu.

Lập phương của một hiệubằng lập phương số đầu tiên trừ ba lần tích của bình phương số trước tiên nhân số sản phẩm công nghệ hai cộng bố lần tích của số trước tiên nhân bình phương số sản phẩm hai trừ lập phương số thiết bị hai.

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3 AB2 – B3

Ví dụ:

12−y3=123−3.122.y+3.12.y2−y3=18−34y+32y2−y3.

(x2 – y)3 = (x2)3 – 3.(x2)2.y + 3.x2.y2 – y3 = x6 – 3x4y + 3x2y2 – y3.

3.6. Tổng nhị lập phương.

Tổng của lập phương nhị biểu thức bằng tích của tổng nhì biểu thức và bình phương thiếu thốn của hiệu nhì biểu thức đó.

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có: A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Chú ý: A2 – AB + B2 được điện thoại tư vấn là bình phương thiếu hụt của một hiệu.

Ví dụ:

x3 + 43 = (x + 4)(x2 – 4x + 42) = (x + 4)(x2 – 4x + 16)

127+u3=133+u3=13+u132−13u+u2=13+u19−u3+u2

3.7. Hiệu hai lập phương.

Hiệu của lập phương hai biểu thức bởi tích của hiệu nhị biểu thức với bình phương thiếu thốn của tổng nhì biểu thức đó.

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Chú ý: A2 + AB + B2 được call là bình phương thiếu hụt của một tổng.

Ví dụ:

x3 – (2y)3 = (x – 2y) = (x – 2y)(x2 + 2xy + 4y2)

27a3 – 1 = (3a)3 – 13 = (3a – 1)<(3a)2 + 3a.1 + 12> = (3a – 1)(9a2 + 3a + 1)

4. Phân tích đa thức thành nhân tử

Khái niệm: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay quá số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của rất nhiều đa thức.

4.1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung

Phương pháp: Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta để thừa số bình thường đó ra phía bên ngoài dấu ngoặc () để triển khai nhân tử chung.

- các số hạng bên trong dấu () có được bằng phương pháp lấy số hạng của nhiều thức chia cho nhân tử chung.

Ví dụ:

a) x2 – 3x = x.x – 3.x = x(x – 3).

b) (y + 3)2 + 3(y + 3) = (y + 3).(y + 3) + 3.(y + 3) = (y + 3)(y + 3 + 3) = (y + 3)(y + 6).

Chú ý:Nhiều khi để gia công xuất hiện nhân tử thông thường ta phải đổi dấu những hạng tử (lưu ý tới tính chất A = – (– A)).

Ví dụ:

3(x – y ) – 10x(y – x) = 3(x – y ) + 10x(x – y) = (x – y)(3 + 10x).

4.2. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức

Khi áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức để phân tích nhiều thức thành nhân tử, ta phải lưu ý:

- Trước tiên dìm xét xem những hạng tử của nhiều thức tất cả chứa nhân tử chung không, nếu tất cả thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung.

- còn nếu như không thì ta có thể sử dụng những hằng đẳng thức dưới đây để phân tích đa thức thành nhân tử:

1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3) A2 –  B2 = (A – B)(A + B)

4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: Phân tích đa thức x3 + 3x2 + 3x – 7 thành nhân tử.

Lời giải:

x3 + 3x2 + 3x – 7

= x3 + 3x2 + 3x + 1  – 8

=(x + 1)3 – 23

=(x + 1 – 2)<(x + 1)2 + 2.(x + 1) + 22>

= (x – 1)(x2 + 2x + 1 + 2x + 2 + 4)

= (x – 1)(x2 + 4x + 7).

4.3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tử

- Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tử là giải pháp nhóm các hạng tử tương xứng nhằm xuất hiện thêm nhân tử thông thường hoặc sẻ dụng các hằng đẳng thức.

- Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử thông thường hay bằng cách thức dùng hằng đẳng thức.

Ví dụ: Phân tích nhiều thức x2 – 4x + xy – 4y thành nhân tử.

Lời giải:

x2 – 4x + xy – 4y

= (x2 – 4x) + (xy – 4y)

= x(x – 4) + y(x – 4)

= (x – 4)(x + y)

4.4. Phân tích đa thức thành nhân tử bởi các phối hợp nhiều phương pháp

Khi thực hiện phân tích nhiều thức thành nhân tử những biểu thức phức hợp ta hay sử dụng phối hợp cả ba cách thức phân tích nhiều thức thành nhân tử cơ bản: cách thức nhân tử chung, cách thức hằng đẳng thức, phương thức nhóm hạng tử.

Chú ý: Nếu các hạng tử của nhiều thức nhân ái tử thông thường thì ta bắt buộc sử dụng phương pháp đặt nhân tử tầm thường trước để nhiều thức trở lên đơn giản dễ dàng hơn rồi mới liên tiếp phân tích đến hiệu quả cuối cùng.

Ví dụ: Phân tích đa thức x3y + 6x2y2 + 9xy thành nhân tử.

Lời giải:

x3y + 6x2y2 + 9xy

=xy(x2 + 6xy + 9)

= xy(x2 + 2.xy.3 + 32)

= xy(x + 3)2

5. Chia đối kháng thức cho 1-1 thức

Khái niệm: mang lại A cùng B là hai solo thức, B ≠ 0.

Ta nóiđơn thức Achia không còn chođơn thức Bnếu tìm kiếm được một đối chọi thứcQsao cho

A = B.Q

A được call là đối kháng thức bị chia, B được gọi là đối chọi thức chia, Q được hotline là 1-1 thức thương.

Kí hiệu: Q = A : B hoặcQ=AB .

Nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến hóa của B phần nhiều là biến chuyển của A cùng với số nón không to hơn số mũ của chính nó trong A.

Quy tắc: mong mỏi chia 1-1 thứcAcho đối chọi thứcB(trường hợpAchia hết choB) ta làm cho như sau:

- Chia hệ số của đơn thứcAcho hệ số của solo thứcB.

- phân chia lũy vượt của từng thay đổi trongAcho lũy quá của cùng trở thành đó trongB.

- Nhân các công dụng vừa kiếm được với nhau.

Chú ý: với mọi x ≠ 0, m, n ∈ ℕ, m ≥ n thì

xm : xn = xm-n ví như m > n

xm : xn = 1 nếu m = n.

Ví dụ:

a) 15x2y5z : 5xy3z = (15 : 5)(x2 : x)(y5 : y3)(z : z) = 3xy2.

b)35x5y2 : (−7x4y) =<35 : (−7)>(x5 : x4)(y2 : y) = −5xy.

6. Phân chia đa thức cho đơn thức

Quy tắc: hy vọng chia nhiều thứcAcho đơn thứcB(trường hợpcác hạng tử của đa thức Ađều chia hết choB) ta làm cho như sau:

- chia lần lượt từng hạng tử của đa thức A cho 1-1 thức B;

- cùng các hiệu quả tìm được lại với nhau.

Chú ý: Trong thực hành ta rất có thể nhẩm và vứt bớt một trong những phép tính trung gian.

Ví dụ: (15x2y + 17xy3 – 6xy ) : 3xy

= (15x2y : 3xy) + (17xy3 : 3xy) – (6xy : 3xy)

=5x+173y2−2.

Chú ý: trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, ta thường đối chiếu A trước để rút gọn đến nhanh.

Ví dụ:(8x3 – 27y3) : (2x – 3y)

= (2x – 3y)(4x2 + 6xy + 9y2) : (2x – 3y)

= 4x2 + 6xy + 9y2.

7. Phân tách đa thức một trở nên đã sắp tới xếp

7.1. Phép phân tách hết:

- Phép phân tách hết là phép chia tất cả đa thức dư bằng 0.

Quy tắc chia:

+ sắp xếp những đa thức theo thiết bị tự giảm dần của biến.

+ mang hạng tử cao nhất của đa thức bị phân tách chia đến hạng tử tối đa của đa thức chia ta được yêu quý 1.

+ Nhân yêu mến 1 với đa thức phân chia và lấy đa thức bị phân chia trừ đi tích đó.

+ rước hạng tử cao nhất của đa thức vừa tìm kiếm được chia mang lại hạng tử tối đa đa thức chia ta được yêu quý 2.

+ thường xuyên lặp lại quá trình trên đến khi nhận được hiệu bởi 0.

Ví dụ: làm tính chia: (x3 – x2  – 5x – 3) : (x – 3).

Lời giải:

Ta có:

Vậy (x3 – x2 – 5x – 3) : (x – 3) = x2 + 2x + 1.

7.2. Phép chia tất cả dư:

- Phép chia có dư là phép chia tất cả đa thức dư không giống 0.

Quy tắc chia: Làm tương tự phép phân chia hết đến lúc thu được nhiều thức dư gồm bậc nhỏ hơn bậc của đa thức chia.

Chú ý: cùng với hai đa thức tùy ý A cùng B của cùng một trở thành (B ≠ 0), tồn tại độc nhất vô nhị một cặp nhiều thức Q và R làm thế nào cho A = B.Q + R, trong số đó R = 0 hoặc bậc của R nhỏ tuổi hơn bậc của B (R được call là dư vào phép chia A đến B).

Khi R = 0 phép chia A mang đến B là phép chia hết.

Ví dụ: có tác dụng tính chia: (3x3 + 2x2 + 5x – 3) : (x2 + 1).

Xem thêm: 72 - Chọn Đáp Án Đúng

Lời giải:

Ta có:

Vậy (3x3 + 2x2 + 5x – 3) : (x2 + 1) = 3x + 2 (dư 2x – 5)

Hay 3x3 + 2x2 + 5x – 3 = (x2 + 1).(3x + 2) + 2x – 5.