– ước ao tăng hiệu suất của bội phản ứng thủy phân este cần dùng dư nước và sử dụng chất xúc tác axit, đun nóng hỗn hợp phản ứng.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học este

– giả dụ ancol sinh ra không bền thì phản nghịch ứng xảy ra theo một chiều.

2. Este phản bội ứng thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà chống hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

– mchất rắn sau phản nghịch ứng = mmuối + mkiềm dư.

– với este đối chọi chức: neste bội phản ứng = nNaOH bội nghịch ứng = nmuối  = nancol.

3. Một số làm phản ứng riêng của Este

– Este của ancol ko bền khi thủy phân hoặc xà chống hóa không thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

– Este của phenol phản ứng tạo nên hai muối và nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

– Este của axit fomic (HCOO)xR có chức năng tham gia phản nghịch ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

– giả dụ este có gốc axit hoặc nơi bắt đầu Ancol ko no thì este này còn tham gia được phản bội ứng cộng, bội nghịch ứng trùng hợp và phản ứng thoái hóa không trả toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) – Plexiglass – thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) – PVA)

Cùng đứng đầu lời giải xem thêm về Este và áp dụng của este nhé:

I. Este là gì?

– Este là thành phầm thu được khi thay thế sửa chữa nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.

– Este dễ dàng và đơn giản có công thức cấu tạo như sau:

*
đặc thù hóa học tập của este nâng cao" width="494">

– Công thức tổng quát của một vài loại este thường gặp:

+ Este no, đối kháng chức, mạch hở: 

CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đối kháng chức: 

CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit 1-1 chức với Ancol nhiều chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức cùng Ancol 1-1 chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit nhiều chức với Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x.

* giữ ý: Số chức este là bội số chung nhỏ nhất của số chức ancol cùng số chức axit.

II. Phân loại:


1. Este no, đối kháng chức:

Công thức phân tử: CmH2mO2 hay CnH2n + 1COOCn"H2n" + 1

Với m ≥ 2; m = n + n’ + 1; n ≥ 0, n’ ≥ 1.

2. Este không no, solo chức:

Este đối kháng chức, mạch hở, ko no có một nối đôi: CmH2m - 2O2

+ Este tạo ra từ axit không no, ancol no: CnH2n - 1COOCn"H2n" + 1

Với n ≥ 2; n’ ≥ 1; m ≥ 4

+ Este sinh sản từ axit no, ancol không no: CnH2n + 1COOCn"H2n" - 1

Với n ≥ 0; n’ ≥ 2; m ≥ 3 (n = 0 ⇒ HCOOCn"H2n" + 1)

3. Este nhiều chức

+ Tạo bởi axit đơn chức và rượu đa chức có dạng: (RCOO)mR’ (nếu gốc R’ là gốc glixerol thì este có dạng lipit (RCOO)3C3H5 với R là gốc axit béo).

+ Tạo bởi axit đa chức và rượu đơn chức có dạng:

R(COOR’)n (n ≥ 2; R ≥ 0).

+) Tạo bởi axit nhiều chức R(COOH)n và rượu đa chức R’(OH) có dạng Rm(COO)nmR’n.

Nếu m = n thì tạo este vòng có dạng R(COO)nR’.

III. Danh pháp

Tên este = Tên gốc hiđrocacbon R’ + thương hiệu anion gốc axit (đuôi at)

- Tên 1 số gốc axit hay gặp:

HCOOH: Axit Fomic ⇒ HCOO-: Fomat

CH3COOH: Axit Axetic ⇒ CH3COO-: Axetat

CH2=CHCOOH: Axit Acrylic ⇒ CH2=CHCOO-: Acrylat

C6H5COOH: Axit Benzoic ⇒ C6H5COO-: Benzoat

- Tên cội R’:

CH3-: metyl; C2H5-: etyl; CH2=CH-: Vinyl

Ví dụ

*
đặc điểm hóa học tập của este nâng cấp (ảnh 2)" width="645">
*
đặc điểm hóa học của este cải thiện (ảnh 3)" width="680">

1. Cùng với ancol đối chọi chức R’OH:

Tên este = tên cội hidrocacbon R’+ tên gốc axit (đổi đuôi ic thành at)

Ví dụ:

CH3COOC2H5: etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: metyl acrylat

2. Cùng với ancol nhiều chức:

thương hiệu este = tên ancol + tên gốc axit

Ví dụ:

 (CH3COO)2C2H4: etylenglicol điaxetat

3. Với axit đa chức

điện thoại tư vấn theo tên riêng của từng este.

Ví dụ: 

C3H5(COOC17H33)3: triolein (C17H33COOH: axit oleic)

C3H5(COOC17H35)3: tristearin (C17H35COOH: axit stearic)

IV. đặc điểm vật lý

– Đa số sống trạng thái lỏng, đa số este có trọng lượng phân tử rất lớn rất có thể ở trạng thái rắn (như mỡ động vật, sáp ong,…)

– ánh nắng mặt trời sôi thấp, dễ cất cánh hơi do không tạo liên kết hidro giữa những phân tử.

– nhẹ nhàng hơn nước, không nhiều tan hoặc không tan vào nước vày không tạo liên kết hidro giữa các phân tử với nước.

– Đa số các este bám mùi thơm đặc trưng như:

+ Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuối

Etyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 có hương thơm dứa

Geranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hoa hồng

– Là dung môi xuất sắc để hòa tan các chất hữu cơ.

V. Nhận thấy este

- Este của axit fomic có chức năng tráng gương.

- những este của ancol không bền bị thủy phân chế tạo anđehit có chức năng tráng gương.

- Este không no bao gồm phản ứng làm mất đi màu dung dịch Brom.

- Este của glixerol hoặc chất khủng khi thủy phân cho thành phầm hòa rã Cu(OH)2.

VI. Giải pháp điều chế Este

1. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol cùng axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y ⇋⇋ Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Triển khai phản ứng cộng giữa axit và hiđrocacbon ko no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Triển khai phản ứng giữa muối mãng cầu của axit cùng dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng thân phenol với anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VII. Ứng dụng

Este có công dụng hòa tan tốt các chất hữu cơ, của cả hợp chất cao phân tử, nên được sử dụng làm dung môi (ví dụ: butyl với amyl axetat được dùng để làm pha tô tổng hợp)

Poli (metyl acrylat) với poli (metyl metacrylat) cần sử dụng làm thủy tinh trong hữu cơ. Poli (vinyl axetat) sử dụng làm hóa học dẻo, hoặc thủy chia thành poli (vinyl ancol) sử dụng làm keo dán. Một trong những este của axit phtalic được sử dụng làm hóa học hóa dẻo, làm dược phẩm.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Về Vecto Có Đáp Án (Phần 1), Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Vectơ

một trong những este bám mùi thơm của hoa quả được dùng trong công nghiệp hoa màu (bánh kẹo, nước giải khát) và mĩ phẩm (xà phòng, nước hoa,...).