1. Trình làng về bài học tính quý hiếm của biểu thức3. Bài tập áp dụng tính cực hiếm biểu thức4. Bài bác tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính cực hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện phép tính theo máy tự từ phải qua trái ta có:

1 cộng 7 bởi 8, viết 85 cộng 4 bằng 9, viết 99 cùng 7 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 12 cộng 4 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy cực hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ nhân phân chia trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, nếu như chỉ có phép nhân với phép chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện đo lường và tính toán từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Tính nhanh giá trị biểu thức lớp 4

Nếu trong biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ, ta triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức gồm phép cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đã mang lại thành nhóm tất cả tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không nuốm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập vận dụng tính cực hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính giá trị biểu thức theo cách dễ ợt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: search Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: nhì ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày thứ hai chào bán được ít hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi từng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6.Tú có 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7:Cho hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của dãy số.

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện theo quy tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo luật lệ của biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, những chữ số để thẳng hàng với nhau. Thực hiện phép tính từ nên qua trái. Ta có:

*
7 cùng 5 bằng 12, viết 2 lưu giữ 13 cùng 4 bằng 7 thêm một bằng 8, viết 88 cùng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 12 cộng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cùng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 15 cùng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 78 cùng 0 bằng 8, viết 84 cùng 2 bằng 6, viết 6Hạ 19 xuống được kết quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bởi 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 ko trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 61 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bởi 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 ko trừ cho 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày trước tiên bán được 2624 lít, ngày sản phẩm hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính số lượng các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta có số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên tất cả 18 số hạng

b) những tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta bao gồm tổng của hàng số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số trên là 630


4. Bài bác tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập

Bài 1:Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm giải pháp tính dễ dãi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự triển khai phép tính

Khi tiến hành các phép tính vào biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức gồm dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép toán nhân, phân chia trước kế tiếp mới đến phép toán cộng, trừ

B. Bài xích tập

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p. = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Dàn Ý Đóng Vai Đăm Săn Kể Lại Chiến Thắng Mtao Mxây Hay Nhất

Bài 10: mang đến biểu thức p = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tra cứu x để phường = 48

Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A lúc x = 145

b, search x nhằm A = 373

Bài 12: mang đến biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A và B biết

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí phù hợp để biểu thức A có mức giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số bé nhỏ nhất có thể

c, Số lớn nhất có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA cha CHỮ

Cách giải vấn đề tính cấp tốc giá trị của biểu thức


Để lại một ý kiến Hủy

Thư năng lượng điện tử của bạn sẽ không được hiện lên công khai.