(eginarraylx4,,,,,,,,,,mathop Mglimits^0 - 2e o mathop Mglimits^ + 2 \x1,,,,,,,,,,,2mathop Nlimits^ + 5 + 8e o 2mathop Nlimits^ + 1 endarray)

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O↑ + 5H2O

Tổng hệ số những chất tham gia là: 4 + 10 = 14
Bạn đang xem: Tổng hệ số cân bằng

*
*
*
*
*
*
*
*

Tổng thông số cân bằng của các chất trong bội phản ứng dưới đây là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong phản nghịch ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò hóa học oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ vật phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi thăng bằng tỉ lệ số mol thân N2O với N2 là 3 : 2. Tỉ trọng mol nAl : nN2O : nN2 theo thứ tự là


Cho 0,05 mol Mg phản ứng đầy đủ với HNO3 giải phóng ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tung trong hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan không còn 5,4 gam sắt kẽm kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc gồm NO và NO2, dX/H2 = 21. Kiếm tìm M hiểu được N+2 cùng N+4 là sản phẩm khử của N+5


Cho 11 gam láo hợp gồm Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Cân nặng của Al cùng Fe theo lần lượt là


Hoà tan hết m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N2O là các sản phẩm khử của N+5. Cực hiếm của m là


Cho 6,4 gam Cu tan trọn vẹn trong 200ml dung dịch HNO3 nhận được khí X gồm NO và NO2, dX/H2 = 18 (không còn sản phẩm khử nào không giống của N+5). độ đậm đặc mol/lít của dung dịch HNO3 đã cần sử dụng là


Cho 1,35 gam lếu láo hợp tất cả Cu, Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp khí có 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong hỗn hợp là


Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam láo hợp bao gồm Mg với Zn bằng lượng đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch X đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hoà chảy hết hỗn hợp X bao gồm Zn cùng ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra với trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 với 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là


Cho lếu láo hợp bao gồm 6,72 gam Mg với 0,8 gam MgO công dụng hết cùng với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y chiếm được 46 gam muối hạt khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy bội nghịch ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong hỗn hợp X bao gồm 65,34 gam muối. Oxit của sắt và khí B là


Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, hiểu được N+4 là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu làm phản ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M cùng 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là thành phầm khử độc nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% thu được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hoà chảy hết buổi tối đa từng nào gam Cu (biết sản phẩm khử có mặt là NO2) ?


Cho 2 phân tách sau:

Thí nghiệm 1: mang lại 6,4 gam Cu phản nghịch ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: mang lại 6,4 gam Cu phản ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Mối contact giữa a cùng b là


Cho 29 gam lếu hợp có Al, Cu cùng Ag tính năng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm NO với N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi 620 ml dung dịch HNO3 1M hoàn toản thu được hỗn hợp khí X ( bao gồm hai khí) cùng dung dịch Y chứa 8m gam muối. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thấy bao gồm 25,84 gam NaOH phản ứng. Nhị khí vào X là cặp khí làm sao sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp tất cả NaNO3 cùng NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam các thành phần hỗn hợp muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y có N2O với H2( tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 với FeCO3 vào dung dịch cất H2SO4 và NaNO3, nhận được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng về tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa cùng 0,56 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, đến dung dịch Z công dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 cùng 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X rất có thể hòa tung được về tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản bội ứng chế tác khí NO là thành phầm khử duy nhất)


Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam tất cả Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Phối hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy gồm 0,98 mol HNO3 thâm nhập phản ứng chiếm được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Khía cạnh khác, từ tất cả hổn hợp X ta rất có thể điều chế được buổi tối đa m gam kim loại. Cực hiếm của m là


Hỗn hòa hợp X gồm Al và Fe bao gồm tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:1. Mang đến 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang đến 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO với m gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Giá trị của m ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây


Cho m gam các thành phần hỗn hợp G tất cả Mg cùng Al tất cả tỉ lệ mol 4 : 5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khoản thời gian các sắt kẽm kim loại tan hết gồm 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X tất cả NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) với được hỗn hợp T. Thêm 1 lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản bội ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y lỏng lẻo qua dung dịch KOH dư, bao gồm 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bằng 20. Nếu mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% so với lượng buộc phải thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 vào T gần nhất với


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn cùng Cu) tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được dung dịch Y (không gồm muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O với NO2, trong những số ấy N2 cùng NO2 có xác suất thể tích bởi nhau) gồm tỉ khối so với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là


Cho 20 gam Fe tính năng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử tuyệt nhất NO. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh hoạt đktc là :


Cho láo hợp bao gồm 0,1 mol CuO với 0,1 mol Cu tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là
Xem thêm: Top 6 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Tác Phẩm Truyện Kiều (11 Mẫu)

kết hợp hết 30 gam hóa học rắn có Mg, MgO, MgCO3 trong dung dịch HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau bội nghịch ứng thu được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, CO2 tất cả tỉ khối so với H2 là 18,5 cùng dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị m là


các thành phần hỗn hợp X bao gồm a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng rước dư 20% đối với lượng buộc phải phản ứng thu được hỗn hợp Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bởi NaOH thì nên cần bao nhiêu mol?