Bài tập trắc nghiệm 45 phút bài xích 12: hình dáng xâu - CHƯƠNG IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - Tin học 11 - Đề số 3

Làm bài

phân tách sẻ
Bạn đang xem: Trong pascal khai báo nào sau đây là sai

Một số câu hỏi khác cùng bài xích thi. Cho thấy thêm kết trái của biểu thức sau: DELETE(’THPT TAM NGAI’,5,5);

Trong ngôn ngữ lập trình pascal, đoạn lịch trình sau thực hiện quá trình gì? (S là xâu ký kết tự bất kỳ) S1:=’anh’; s2:=’em’; i:=pos(s2,s);While i0 do Begin Delete(s,i,2);Insert(s1,s,i);i:=pos(s2,s);End;

cho thấy kết quả của biểu thức sau: COPY (’TRUONG HOC AN TOAN’,8,3)?

Cho biết công dụng của biểu thức sau: LENGTH(’PHAM thai BUONG’);

Trong ngôn ngữ lập trình pascal, nhì xâu ký kết tự được so sánh dựa trên?

trong Pascal, xâu không tồn tại kí tự làm sao được gọi là:

Cho biết tác dụng của biểu thức sau: DELETE(’THPT TAM NGAI’,5,5);

Hãy cho biết thêm kết quả của phép ghép xâu: ‘1’ + ‘2’ + ‘3’ là:

Khai báo nào sau đây là SAI:

Cho xâu A := ’Nguyen Binh’;hãy mang đến biết:

cho S= "Thu vị Ha Noi", thủ tục Delete(S,1,6); mang đến kết quả:

Hàm Copy(a,b,c) có nghĩa là:

Cú pháp của hàm nhập xâu a


Trong ngôn ngữ lập trình pascal, hàm Length(S) cho công dụng là gì?

Trong ngôn từ lập trình pascal, nhằm in một xâu ký tự ra màn hình hiển thị theo máy tự ngược lại của những ký tự trong xâu S (VD: abcd thì in ra là dcba), đoạn công tác nào tiếp sau đây thực hiện việc này?

tác dụng của đoạn công tác sau:d := 0;for i:= 1 to length(S) doif S = " " then d := d + 1;

Trong ngôn từ lập trình pascal, hàm Length(S) cho tác dụng là gì?

Trong ngôn ngữ lập trình pascal, hàm Upcase(kt) cho kết quả là:

Cho biết công dụng của biểu thức sau: LENTH(’THPT TAM NGAI’);

Trong ngôn từ lập trình Pascal, biện pháp khai báo xâu ký tự làm sao sau đây là đúng?Const n =50;

Tham chiếu đến thành phần của xâu được xác định bởi:

cho thấy kết quả của biểu thức sau: POS(’AN’,’CHUC MUNG BAN’)?

cho thấy kết trái của biểu thức sau: COPY (’TRUONG thpt TAM NGAI’,8,4)?

Trong ngôn từ lập trình pascal, với xâu ký tự ta có thể?

cho a là đổi mới kiểu xâu, đoạn chương trình sau có tác dụng gì?For i :=1 khổng lồ length(a) vì write(upcase(a ));

Một số thắc mắc khác có thể bạn quan lại tâm.Trong không gian với hệ tọa độ

*

, cho đường thẳng
*Xem thêm: Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài Full Lâm Tân Ngôn, Lâm Tân Ngôn

vuông góc với khía cạnh phẳng