toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong các phân tử như thế nào sau đây, nitơ tất cả hoá trị và trị tuyệt vời của số oxi hoá bằng nhau ?

A.N2

B.NH3

C.NH4Cl

D.HNO3


*

*

Trong phản nghịch ứng nhiệt phân những muối NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ biến đổi như vậy nào? Nguyên tử nitơ vào ion nào của muối nhập vai trò chất khử cùng nguyên tử nitơ vào ion làm sao của muối đóng vai trò chất oxi hoá?


Phản ứng nhiệt độ phân:

*

Trong nhị phản ứng trên số oxi hoá của nitơ trong những phản ứng đa số thay đổi. Trong mỗi phân tử muối hạt một nguyên tử nitơ có số oxi hoá tăng, một nguyên tử bao gồm số oxi hoá giảm, đây là phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.Ở cả nhì phản ứng nitơ nguyên tử trong ion NH+4 đều là chất khử (chất mang lại e) nitơ từ số oxi hoá -3 tăng thêm 0 ở phản nghịch ứng (1) và lên +1 ở bội nghịch ứng (2).Nguyên tử nitơ vào ion NO2- và NO3- là hóa học oxi hoá (chất dấn e). Ở phản bội ứng (1) số oxi hoá của N từ +3 (trong NO2- ) xuống 0 cùng ở phản bội ứng (2) số oxi hoá của nitơ từ +5 (trong NO3-) xuống +1.

Bạn đang xem: Trong phân tử nh3 nguyên tố nitơ có


Đúng 0
bình luận (0)

Nguyên tố nitơ trong số hợp chất tất cả số oxi hoá thấp tuyệt nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác minh số oxi hoá của nitơ trong những hợp hóa học sau với xét xem vào hợp hóa học nào nitơ chỉ tất cả tính oxi hoá, vào hợp chất nào nitơ chỉ tất cả tính khử ? 

NH 4 Cl , NO , HNO 2 , N 2 O 5


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Nguyên tố nitơ trong những hợp chất tất cả số oxi hoá thấp độc nhất vô nhị là -3 và tối đa là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau cùng xét xem trong hợp hóa học nào nitơ chỉ gồm tính oxi hoá, vào hợp chất nào nitơ chỉ bao gồm tính khử ? 

NH 3 , N 2 O , HNO 3 , NO 2


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Trong rất nhiều nhận xét dưới đây, dấn xét nào sai ?

A. Nguyên tử nitơ có hai lớp electron và lớp bên ngoài cùng có tía electron.

B. Số hiệu nguyên tử của nitơ bởi 7.

C. Tía electron sinh hoạt phân lớp 2p của nguyên tử nitơ hoàn toàn có thể tạo được ba links cộng hoá trị với những nguyên tử khác.

D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là một trong những s 2 2 s 2 3 s 3 với nitơ là yếu tố p.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án: A.


Đúng 0

comment (0)

1.chất nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị phân cực 

A.O2 , B.Nh3 , C.Cl2 , D. H2

2. Số thoái hóa của C trong trong phân tử H2Co3 là 

A.+4; B.+6; C.-4;D.-6

 


Lớp 10 Hóa học bài 13: liên kết cộng hóa trị
2
0
Gửi diệt

1: B

2: A


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu 1: B

Câu 2: A


Đúng 0
phản hồi (0)

Trong đều nhận xét dưới đây, dìm xét làm sao đúng?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là 1 trong những khí độc.

B. Vì có link ba yêu cầu phân tử nitơ bền theo năm tháng và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về phương diện hoá học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ biểu lộ tính khử.

D. Số oxi hoá của nitơ trong số hợp chất và ion AlN, N 2 O 4 , N H 4 + , N O 3 - , N O 2 - theo lần lượt là -2, +4, -3, +5, +3.

Xem thêm: Các Bài Toán Thực Tế Lớp 7 Có Lời Giải, Một Số Bài Toán Thực Tế Lớp 7 Học Kì I


Lớp 11 hóa học
2
0
Gửi bỏ

 

Đáp án: B.


Đúng 0

bình luận (0)

Câu B đúng


Đúng 0
comment (0)

viết phương pháp phân tử của những chất dựa vào các dữ kiện sau:a)Nhôm oxit có thành phần Al (hoá trị 3) với oxi.b) canxi photphat có thành phần tất cả canxi ( hoá trị 2 ) với nhóm nguyên tử gốc photphat ( po4) ( hoá trị 3).c)Amoniac có thành phần gồm nitơ (hoá trị 3) và H


Lớp 8 Hóa học bài 10: Hóa trị
1
0
Gửi hủy

a) Al2O3

b) Ca3(PO4)2

c) NH3


Đúng 2

comment (0)

Viết phương pháp electron với công thức kết cấu của axit nitric. Cho biết thêm nguyên tố nitơ gồm hoá trị cùng số oxi hoá bởi bao nhiêu?


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

- công thức electron:

*

- bí quyết cấu tạo:

*

- nhân tố nitơ gồm hoá trị 4 với số oxi hoá +5


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu 40: Nguyên tử p có hoá trị V vào hợp hóa học nào sau đây?

A. P2O3 B. P2O5 C. P4O4 D. P4O10

Câu 41: Nguyên tử N tất cả hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây?

A. N2O5 B. NO2 C. NO D. N2O3

Câu 42: Nguyên tử S có hoá trị VI trong phân tử hóa học nào sau đây?

A. SO2 B. H2S C. SO3 D. CaS

Câu 43: Hợp hóa học của nguyên tố X cùng với O là X2O3 cùng hợp hóa học của nhân tố Y cùng với H là YH2. Cách làm hoá học tập hợp chất của X cùng với Y là:

A. XY B. X2Y C. XY2 D. X2Y3

Câu 44: Một oxit của Crom là Cr2O3 .Muối trong số đó Crom gồm hoá trị tương ứng là:

A. CrSO4­ B. Cr2(SO4)3 C. Cr2(SO4)2 D. Cr3(SO4)2

Câu 45: Hợp chất của nhân tố X với S là X2S3 và hợp chất của thành phần Y cùng với H là YH3. Phương pháp hoá học hợp hóa học của X cùng với Y là:

A. XY B. X2Y C. XY2 D. X2Y3

- giúp mik với cần gấp

 


Lớp 8 hóa học
3
0
Gửi diệt

40.B


Đúng 2

bình luận (0)

40. B

41. D

42. C

43. D

44. B

45. A


Đúng 1
comment (3)

40.B

41.D

42.C

43.D

44.B

45.A


Đúng 2
bình luận (2)
olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net