Chuyên đề xê dịch điều hòa, thời điểm, thời gian, đồ dùng lí lớp 12

Câu 1.Bạn sẽ xem: Trục thời gian vật lý 12

Một vật giao động điều hòa cùng với chu kì T. Lựa chọn gốc thời gian (t = 0) là thời gian vật qua vị trí cân bằng, vật tại phần biên lần thứ nhất ở thời điểm

$dfracT4$.

Bạn đang xem: Trục thời gian vật lý 12

$dfracT2$.$dfracT6$.$dfracT8$.

Theo trục phân bố thời gian, thời gian cần search là t = $dfracT4$ .

Câu 2.

Một vật xấp xỉ điều hòa gồm chu kì là T. Thời hạn ngắn nhất vật vận động từ biên này cho biên cơ là

$dfracT4.$$dfracT6.$$dfracT8.$$dfracT2.$

Câu 3.

Một vật giao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Lựa chọn gốc thời hạn là thời điểm vật qua vị trí cân bằng, vật tại đoạn cách vị trí cân bằng 0,5A lần thứ nhất ở thời điểm

$dfracT12$.$dfracT4$.$dfracT6$.$dfracT2$.


*

Theo trục phân bổ thời gian, thời khắc cần kiếm tìm là t = $dfracT12$

Câu 4.

Một vật dao động điều hòa cùng với chu kì T. Lựa chọn gốc thời hạn là lúc vật đang ở trong phần biên, vật tại phần cách vị trí thăng bằng 0,5A lần đầu tiên ở thời điểm

$dfracT6$.$dfracT8$.$dfracT4$.$dfracT2$.


*

Theo trục phân bổ thời gian, thời điểm cần kiếm tìm là t = $dfracT6$

Câu 5.

Một vật xấp xỉ điều hòa với chu kì T, biên độ A. Chọn gốc thời gian là cơ hội vật đang ở phần có li độ rất tiểu, vật tại phần có li độ 0,5A lần trước tiên ở thời điểm

$dfracT3$.$dfracT6$.$dfracT2$.$dfracT4$.

Câu 6.

Một hóa học điểm giao động điều hòa theo trục Ox với phương trình (cm, s). Tính từ thời điểm chất điểm trải qua vị trí bao gồm li độ heo chiều âm lần trước tiên tại thời điểm:

0,50 s.0,23 s.0,77 s.0,60 s.


*

Tại t = 0, φ = $-dfracpi 3$ → . Ta có tình tiết dao hễ trên trục phân bổ thời gian:

Vậy thời gian cần tìm kiếm là: t = $dfracT6+dfracT4+dfracT6=dfrac7T12=0,23 ext s$.

Câu 7.

Một vật nhỏ dại dao hễ điều hòa bao gồm biên độ 8 cm, tần số góc $dfrac2pi 3$(rad/s) , làm việc thời điểm thuở đầu t = 0 đồ dùng qua vị trí bao gồm li độ $4sqrt3$ centimet theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên kể tự t = 0 vật gồm li độ cực tiểu là

1,75 s0,75 s1,25 s.0,5 s

Câu 8.

Một vật nhỏ dao đụng điều hòa tất cả biên độ 10 cm, tần số 0,5 Hz, làm việc thời điểm thuở đầu t = 0 vật qua vị trí gồm li độ -5cm theo hướng dương. Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí tất cả li độ $-5sqrt2$cm theo chiều dương kể từ t = 0 là

$dfrac136$s.$dfrac2112$ s$dfrac1312$ s$dfrac2312$ s


*

Vậy thời điểm cần tìm là: t = $dfracT3+dfracT2+dfracT8=dfrac23T24=dfrac2312 ext s$.

Câu 9.

Vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình: x = 4cos(8πt – π/6)cm. Thời gian ngắn nhất đồ vật đi trường đoản cú cm theo chiều dương mang lại vị trí có li độ cm theo hướng dương là :

$dfrac110$ (s)$dfrac116$ (s).$dfrac120$ (s)$dfrac112$ (s).


*

Khoảng thời gian ngắn nhất đề xuất tìm là: ∆t = $dfracT6+dfracT6=dfracT3=dfrac112 ext s$ .

Câu 10.

Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Thời hạn ngắn nhất để vật đi tự điểm M tất cả li độ x = 0,5A tới điểm biên dương là

$dfrac13$ (s).$dfrac16$ (s).$dfrac112$ (s)0,25(s


Khoảng thời hạn ngắn nhất đề nghị tìm là: $Delta t=dfracT6=dfrac26 ext= dfrac13 exts$

Câu 11.

Vật giao động điều hòa, gọi $t_1$ là thời hạn ngắn nhất thiết bị đi từ VTCB đến li độ x = 0,5A với $t_2$ là thời hạn ngắn nhất trang bị đi từ địa chỉ li độ x = 0,5A mang lại li độ cực đại. Hệ thức đúng là

$t_1$ = 2$t_2$$t_1$ = 4$t_2$$t_1$ = $t_2$$t_1$ = 0,5$t_2$

Câu 12.

Một nhỏ lắc lò xo xấp xỉ với biên độ A, thời gian ngắn độc nhất vô nhị để bé lắc di chuyển từ vị trí bao gồm li độ $x_1=-dfracAsqrt22$ theo chiều dương cho vị trí gồm li độ $x_1=-dfracA2$theo chiều âm là 1,7 s. Chu kì giao động của bé lắc là

6 s2,4 s3 s2,55 s


Khoảng thời hạn ngắn duy nhất là: ∆t = $dfracT8+dfracT4+dfracT3=1,7 ext s o extT = 2,4 s$.

Câu 13.

Con rung lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất nhằm vật đi tự vị trí cân bằng đến điểm M bao gồm li độ $dfracAsqrt22$ là 0,25(s). Chu kỳ của nhỏ lắc

2s1s0,5s1,5s

Câu 14.

Một con lắc lò xo xê dịch với biên độ A, thời hạn ngắn duy nhất để bé lắc dịch chuyển từ vị trí bao gồm li độ $x_1$ = – A cho vị trí có li độ $x_2$ = 0,5A là một s. Chu kì dao động của bé lắc là

2 s6s.1/3 s3 s

Câu 15.

Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ $x_1$ = – 0,5A đến vị trí có li độ $x_2$ = 0,5A là

$dfrac110$s$dfrac120$ s$dfrac130$s.1 s

Câu 16.

Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì T. Khoảng thời hạn ngắn nhất thứ đi từ bỏ vị trí cân bằng theo chiều dương cho vị trí li độ có giá trị cực tiểu là

$dfracT2$$dfrac2T3$.$dfracT8$.$dfrac3T4$.


Vị trí li độ rất tiểu là địa chỉ ứng cùng với x = – A.

$Delta t=Delta t_1+Delta t_2=dfracT4+dfracT2=dfrac3T4$

Câu 17.

Một vật giao động điều hòa cùng với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời hạn ngắn độc nhất giữa hai lần liên tục vật biện pháp vị trí thăng bằng 0,5A là


Khoảng thời gian giữa nhị lần liên tục vật giải pháp VTCB 0,5A có thể là $Delta t_1=dfracT6$ hoặc $Delta t_2=dfracT3$, cho nên vì thế khoảng thời hạn ngắn nhất yêu cầu tìm là $dfracT6$ .

Câu 18.

Một vật xê dịch điều hòa cùng với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất giữa nhị lần tiếp tục vật gồm li độ $dfracA2$ là

$dfracT6$.$dfracT4$.$dfracT3$.$dfracT2$.


Khoảng thời gian giữa nhị lần thường xuyên vật có li độ 0,5A hoàn toàn có thể là $Delta t_1=dfracT3$ hoặc $Delta t_2=dfrac2T3$, cho nên vì vậy khoảng thời gian ngắn nhất buộc phải tìm là $dfracT3$ .

Câu 19.

Một vật xê dịch điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất giữa hai lần liên tục vật phương pháp vị trí cân bằng $dfracAsqrt32$là

$dfracT8$.$dfracT4$.$dfracT2$.$dfracT6$.

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần tiếp tục vật biện pháp vị trí thăng bằng $dfracAsqrt32$là : $Delta t=2.dfracT12=dfracT6$

Câu 20.

Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ A. Cứ sau rất nhiều khoảng thời hạn ngắn độc nhất vô nhị 0,05 s thì trang bị nặng của nhỏ lắc lại bí quyết vị trí thăng bằng một khoảng như cũ d (d 5 Hz2 Hz10 Hz

Cứ sau $Delta t_1=dfracT4$ thiết bị lại giải pháp VTCB một quãng d1 = $dfracAsqrt22$

Dễ thấy, cứ sau $Delta t_2=dfracT2$ thiết bị lại ở 1 trong các 2 biên, tức cách VTCB đoạn d2 = A.

Vậy Δt1 = 0,5Δt2.

Câu 22.

Một hóa học điểm giao động với quy trình 10 cm. Thời hạn ngắn nhất vật dụng đi từ địa chỉ -2,5 cm theo chiều âm đến điểm có li độ cực to là 2,5 s. Số xê dịch toàn phần mà vật triển khai được vào 2 phút là

32302050

Biên độ A = 5 cm.

Dễ thấy: $Delta t$ = $dfracT6+dfracT2$ = 2,5 s → T = 3,75 s.

Vậy 2 phút = 120 s, số xấp xỉ toàn phần vật tiến hành là $dfrac1203,75=32$ .

Câu 23.

Một vật xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox, vị trí cân đối ở O với tần số f = 2 Hz, biết ở thời điểm ban đầu vật sinh sống tọa độ x = – 3 centimet đang vận động theo chiều âm và tiếp nối thời gian ngắn tuyệt nhất $dfrac16$s thì thiết bị lại quay trở lại toạ độ ban đầu. Phương trình xấp xỉ của thiết bị là

$x=3sqrt3cos left( 8pi t-dfracpi 6 ight)left( centimet ight)$.$x=6cos left( 4pi t+dfracpi 3 ight)left( cm ight)$$x=6cos left( 4pi t-dfracpi 3 ight)left( cm ight)$$x=6cos left( 4pi t+dfrac2pi 3 ight)left( cm ight)$

Tương tự ví dụ trong đoạn phim bài giảng

Ta gồm T = $dfrac12$ s → $Delta t=dfrac16s=dfracT3$ . Vì chưng đó, theo trục phân bố thời gian thì x = -3 cm = $-dfracA2 o A=6 ext cm$

Ban đầu, t = 0, vật gồm x = $-dfracA2$ (-) → pha ban đầu φ = $dfrac2pi 3$ .

Câu 24.

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox, vị trí cân đối ở O tiến hành 100 giao động toàn phần mất 50 s. Thời điểm ban đầu vật sinh hoạt tọa độ x = – 4 cm đang chuyển động theo chiều dương và sau đó thời gian ngắn độc nhất vô nhị 0,375 s thì trang bị lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình xấp xỉ của vật là

$x=8cos left( 4pi t+dfrac2pi 3 ight)left( centimet ight)$$x=8cos left( 4pi t-dfrac2pi 3 ight)left( centimet ight)$$x=4sqrt2cos left( 8pi t+dfrac3pi 4 ight)left( centimet ight)$.$x=4sqrt2cos left( 4pi t-dfrac3pi 4 ight)left( centimet ight)$

T = 0,5(s) → ω = 4π rad/s.

∆t = 0,375 (s) = 3T/4. Theo trục phân bổ thời gian, thuận tiện thấy x = – 4 centimet = $-dfracAsqrt22$ → cm.

Tại t = 0, vật tất cả x = $-dfracAsqrt22$ (+) → pha lúc đầu là $varphi =-dfrac3pi 4$ .

Câu 25.

Một vật giao động điều hòa cùng với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời hạn ngắn nhất vật dụng đi từ VTCB mang đến vị trí 0,6A là

0,205 s0,285 s0,215 s.0,295 s.

Sử dụng phương pháp học về khoảng thời gian vật xấp xỉ giữa VTCB cùng li độ x không đặc biệt quan trọng là:

.

Câu 26.

Một vật xấp xỉ điều hòa với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất thứ đi từ biên dương cho vị trí 0,8A là

0,285 s.0,215 s.0,295 s0,205 s

Sử dụng cách làm học về khoảng thời hạn vật xê dịch giữa biên cùng li độ x không đặc biệt là:

.

Câu 27.

Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất trang bị đi từ vị trí 0,6A cho vị trí -0,8A là

0,41 s.0,205 s0,5 s.0,59 s.

Cách 1

– sử dụng công thức học tập về khoảng thời hạn vật giao động giữa VTCB với li độ x không quan trọng là:

.

→ thời hạn cần tra cứu là :

Cách 2


– thực hiện đường tròn pha,

thấy rằng khoảng thời hạn vật đi từ vị trí 0,6A mang đến vị trí -0,8A chính là khoảng thời hạn điểm trộn chạy trường đoản cú P1 đến P2.

Mà (0,6A)2 + (0,8A)2 = A2

→ → Δt =

Câu 28.

Một vật giao động điều hòa với chu kì 3 s, biên độ đôi mươi cm. Thời điểm ban đầu vật tại đoạn 10 centimet và theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên vật gồm li độ 15 cm và theo chiều dương là?

0,205 s.0,155 s.0,095 s.0,345 s.


Khoảng thời gian cần search là: $Delta t=Delta t_O o 15 extcm-Delta t_O o ext10 extcm=Tdfracarcsin dfrac15202pi -dfracT12=0,155 ext s$.

Xem thêm: Cách Dùng Be To V Là Gì - Cấu Trúc Tobe To V Cấu Trúc * To

Câu 29.

Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì 3 s, biên độ 20 cm. Thời điểm thuở đầu vật ở chỗ 10 cm và theo chiều dương. Thời điểm trước tiên vật bao gồm li độ 15 centimet và theo hướng âm là?