*

*

*

Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ


Thế giới quan là hệ thống quan niệm của con người về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới đó, về chính bản thân cuộc sống của con người và loài người trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, bao gồm nhiều yếu tố như tình cảm, lý trí, niềm tin, tri thức, lý tưởng. Năm yếu tố này liên hệ mật thiết với nhau, không tách rời nhau trong đó tri thức, lý trí đóng vai trò hạt nhân, cơ sở. 

Thế giới quan khoa học là thế giới quan phản ánh một cách đúng đắn, chân thực hiện thực khách quan bên ngoài. Người có thế giới quan khoa học là người có tình cảm cao đẹp, sâu sắc, đúng đắn, lành mạnh, có lý trí, không để tình cảm lấn át; có tri thức đúng đắn, có niềm tin sâu sắc vào tương lai tốt đẹp của xã hội - xã hội chủ nghĩa; có lý tưởng cao đẹp, trong sáng. Thế giới quan khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng với cuộc sống con người. 

Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới và vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Bằng hệ thống quan niệm đúng đắn về thế giới, con người có thể nhìn nhận, xét đoán sự vật, hiện tượng của thế giới cũng như của chính bản thân mình một cách đúng đắn, từ đó, con người có cách thức, phương thức hoạt động thích hợp, đem lại hiệu quả. Vậy thế giới quan khoa học biểu hiện như thế nào? Có thể nói, thế giới quan khoa học là thế giới quan dựa trên những thành tựu của khoa học, được khoa học và thực tiễn chứng minh, nó bao gồm tri thức đúng đắn về thế giới. Tri thức đúng đắn là cơ sở, chỗ dựa, niềm tin đúng đắn. Từ đó, niềm tin đúng đắn, sâu sắc lại là cơ sở, chỗ dựa cho những lý tưởng tốt đẹp. Như vậy, thế giới quan khoa học góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, lý tưởng tốt đẹp của con người. Thế giới quan khoa học là cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và định hướng đúng đắn cho hoạt động thực tiễn. Hay nói cách khác, thế giới quan khoa học có vai trò quan trọng trong nhận thức và cải tạo thực tiễn. Do đó, việc giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng - thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ của Đảng không chỉ là việc làm thường xuyên, lâu dài mà còn là vấn đề cấp thiết trong công cuộc đổi mới hiện nay của nước ta. 

Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, những năm qua, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học thông qua các tri thức triết học, thể hiện: 

Thứ nhất, thế giới quan duy vật biện chứng sẽ nâng cao năng lực tư duy lý luận cho học viên

Người cán bộ mà dừng lại ở tư duy kinh nghiệm, tuyệt đối hóa tri thức kinh nghiệm sẽ rơi vào bệnh kinh nghiệm, như vậy sẽ không thể không rơi vào thế giới quan duy vật tầm thường và phương pháp tư duy siêu hình, tuyệt đối hóa cái cụ thể, cái đơn nhất đem áp dụng nó vào cái phổ biến cái đa dạng, cái toàn thể.

Bạn đang xem: Vai trò của triết học

Chỉ có trên cơ sở trang bị thế giới quan duy vật biện chứng, người cán bộ mới nâng cao được trình độ, năng lực tư duy của mình. Từ kinh nghiệm phát triển lên lý luận khoa học, mới có đủ điều kiện đảm bảo để khám phá, đi sâu vào bản chất sự vật, quy luật vận động phát triển của nó. Đồng thời, nâng cao tư duy lý luận sẽ giúp người cán bộ quản lý tránh khỏi lúng túng, bất lực, nắm bắt được tình hình nhanh chóng, ra được quyết định nhanh đúng và trúng. 

Các chuyên đề thuộc bộ môn triết học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã cung cấp những tri thức cơ bản về các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy thông qua hai nguyên lý, ba quy luật, sáu cặp phạm trù của phép biện chứng. Đó được coi là tri thức nền tảng xây dựng thế giới quan biện chứng khoa học cho học viên để tiếp tục nghiên cứu các phần học sau. Đó là kim chỉ nam, đóng vai trò định hướng cho hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. 

Thứ hai, thế giới quan duy vật biện chứng giúp cho học viên có được niềm tin vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội, tin vào đường lối chính trị của Đảng, tin vào quần chúng nhân dân.

Có được thế giới quan đúng đắn, giảng viên sẽ củng cố cho học viên niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn. Hiện nay, kẻ thù sử dụng nhiều chiêu thức “Diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Người cán bộ được trang bị thế giới quan khoa học sẽ nhận thức được những diễn biến phức tạp trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, nâng cao tinh thần cảnh giác. Những tri thức lý luận giúp cán bộ, học viên có được sự kiên định trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, cơ hội, phản động, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của kẻ thù.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã có những cán bộ không giữ được mình, dẫn đến tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có người thay đổi lập trường, tư tưởng, lối sống, thiếu niềm tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của nhà trường lúc này càng trở nên cần thiết hơn nữa. Niềm tin vào con đường Đảng đã lựa chọn sẽ tạo lập cho người cán bộ có lập trường vững vàng, có lý tưởng cao đẹp. Từ đó dẫn đến hành động đúng đắn như mạnh dạn đấu tranh chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, những biểu hiện tiêu cực của xã hội ngày nay. 

Thứ ba, thế giới quan khoa học góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện của học viên.

Khi có tri thức, niềm tin, lý tưởng, học viên sẽ xác định cho mình động cơ đúng đắn để rèn luyện và học tập. Trên cơ sở thế giới quan khoa học, mỗi học viên sẽ nhận thức rõ trình độ, năng lực của bản thân và xác định được phương hướng phấn đấu. Khi đó, niềm tin, lý tưởng sẽ trở thành động lực để học viên trau dồi kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành những cán bộ ưu tú, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Không chỉ thế, người cán bộ có lý tưởng cũng sẽ tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo chuẩn mực đạo đức chung của người cán bộ, thực sự vươn lên thành người vừa hồng, vừa chuyên.

Chính trong quá trình học tập lý luận chính trị ở trường, học viên hình thành khả năng tư duy biện chứng và vận dụng vào hoạt động thực tiễn. Việc nắm bắt sâu sắc tri thức lý luận cho phép họ phát huy được năng lực tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, chủ động trong việc nắm bắt và đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương mình, gắn lý luận với thực tiễn. Thực tế đã chứng minh, nhiều học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, trở về đơn vị công tác đã vận dụng những kiến thức được học để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, hoạt động lãnh đạo, quản lý của họ tốt hơn, tầm nhìn xa hơn, gắn với thực tiễn hơn, đem lại hiệu quả cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Xem thêm: Công Thức Cực Trị Điện Xoay Chiều Có Lời Giải (Phần 1), Cực Trị Trong Bài Toán Điện Xoay Chiều

Xác định được tầm quan trọng của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên, các giảng viên của khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ luôn ý thức tự giác nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy để có thể truyền đạt đầy đủ, dễ hiểu, dễ tiếp thu các nội dung, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến người học. Chính vì vậy, trong những năm qua, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của Nhà trường thực sự đem lại hiệu quả trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho cán bộ, từng bước nâng cao năng lực tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ của tỉnh./.