*

Lý thuyết về sắt


I. địa điểm trong bảng tuần hoàn

- cấu hình e nguyên tử:26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. - Vị trí: sắt thuộc ô 26, chu kì 4, đội VIIIB. - cấu hình e của các ion được sản xuất thành tự Fe: Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ 1s22s22p63s23p63d5

II. đặc thù vật lí

- màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, dễ dát mỏng, kéo sợi; dẫn nhiệt với dẫn năng lượng điện kém đồng cùng nhôm. - Sắt bao gồm tính lan truyền từ nhưng lại ở ánh sáng cao (8000C) sắt mất từ tính. T0nc= 15400C.

Bạn đang xem: Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn

III. Trạng thái tự nhiên

Là kim loại thịnh hành sau nhôm, tồn tại chủ yếu ở các dạng: - hợp chất: oxit, sunfua, silicat... - Quặng: hematit đỏ (Fe2O3khan), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4), xiđerit (FeCO­3) và pirit (FeS2).

IV. đặc thù hóa học

sắt là chất khử trung bình. Trong các phản ứng, Fe hoàn toàn có thể nhường 2 hoặc 3e:

sắt →Fe3++ 3e Fe→Fe2++ 2e

1. Chức năng với các phi kim

Sắt chức năng với số đông các phi kim khi đun nóng: - cùng với halogen→muối sắt (III) halogenua (trừ iot tạo muối sắt II):

2Fe + 3X2→2FeX3(t0)

- cùng với O­2:

3Fe + 2O2→Fe3O4(t0)

thực tế khi giải những bài tập thường gặp trường hợp tạo ra hỗn hợp bao gồm Fe và các oxit sắt. - cùng với S:

sắt + S→FeS (t0)

2. Tính năng với nước

- sắt không tính năng với nước ở ánh sáng thường, ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng khỏe khoắn với tương đối nước:

3Fe + 4H2O→Fe3O4+ 4H2(0C) sắt + H2O→FeO + H2(> 5700C)

3. Công dụng với hỗn hợp axit

a. Với H+(HCl, H2SO4loãng... ) →muối fe (II) + H2

sắt + 2HCl→FeCl2+ H2 fe + H2SO4loãng→FeSO4+ H2

b. Tác dụng với các axit gồm tính oxi hóa mạnh khỏe (HNO3, H2SO4đậm đặc) - Fe tiêu cực với H2SO4đặc nguội cùng HNO3đặc nguội→có thể cần sử dụng thùng Fe chuyên chở axit HNO3đặc nguội cùng H2SO4đặc nguội.

Xem thêm: Soạn Anh 10 Unit 1 Getting Started, Tiếng Anh 10 Mới Unit 1 Getting Started

- Với hỗn hợp HNO3loãng→muối sắt (III) + NO + H2O:

sắt + 4HNO3loãng→Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

- Với hỗn hợp HNO3đậm đặc→muối sắt (III) + NO2+ H2O:

sắt + 6HNO3→Fe(NO3)3+ 3NO2+ 3H2O

- Với hỗn hợp H2­SO4đậm đặc và nóng→muối sắt (III) + H2O + SO2:

2Fe+ 6H2SO4→Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Chú ý:Sản phẩm có mặt trong phản ứng của fe với HNO3hoặc H2SO4đậm sệt là muối hạt sắt (III) tuy thế nếu sau phản nghịch ứng bao gồm Fe dư hoặc tất cả Cu thì liên tục xảy ra bội nghịch ứng:

2Fe3++ Fe→3Fe3+

Hoặc

2Fe3++ Cu→2Fe2++ Cu2+

4. Tính năng với dung dịch muối

- sắt đẩy được những sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối→muối fe (II) + kim loại.