Trong văn phong thân mật, ko trang trọng, bọn họ luôn lược quăng quật giới từ in hoặc or trước way.

Bạn đang xem: Way là gì

Ví dụ:You’re doing it (in) the wrong way.(Cậu đang làm sai giải pháp rồi.)Do it (in) any way you like.(Hãy tuân theo cách màcậu muốn.)Come this way.(Đi lối này.)

2. Cấu tạo quan hệ

Trong lối hành văn thân mật, không trang trọng, họ thường nói the way(that) thay bởi the way in/by which.Ví dụ:I don’t lượt thích the way (that) you talk lớn me.(Em không thích biện pháp anh thủ thỉ với em.)Let’s go the way (that) we went yesterday.(Hãy đi đường chúng ta đi ngàyhôm qua.)

3. Nguyên thể xuất xắc -ing

Sau way (với nghĩa 'phương pháp'/'cách thức'), bạn có thể dùng kết cấu nguyên thể hoặc of...ing. Không có sự khác nhau quan trọng giữa hai cấu trúc này.Ví dụ:There's no way to lớn prove/of proving that he was stealing.(Không gồm cách nào chứng tỏ anh ta nạp năng lượng trộm.)

4. Way of với mean of

Way of không cần sử dụng trước danh từ bỏ (trừ vào cụmtừ phổ cập way of life). Thế vào đó bọn họ dùng means of methods of.Ví dụ:The 19th century saw a revolution in means of transport.(Thế kỷ 19 tận mắt chứng kiến một cuộc bí quyết mạng trong vận tải.)KHÔNG DÙNG: ...ways of transport.They tried all possible methods of instruction, but the child learnt nothing.(Họ thử mọi biện pháp hướng dẫn có thể nhưng đứa con trẻ không học được gì cả.)

5. In the way với on the way

Hai cụmtừ này trọn vẹn khác nhau. In the/my/...way được dùng cho gần như chướng ngại trang bị - gần như vật ngăn trở ai đó cho nơi mà người ta muốn.Ví dụ:I can’t get the car out because those boxes are in the way.(Tôi thiết yếu lái xe ra vì các chiếc hộp ngáng đường.)Please don’t stand in the kitchen door - you’re in my way.(Xin chớ đứng ngơi nghỉ cửa bếp - anh đang ngáng con đường tôi đấy.)

On the/my...way tất cả nghĩa 'trong chuyến đi/di chuyển' hay 'đang tới'.Ví dụ:We'll have lunch on our way.

Xem thêm: Top 15 Bài Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Khoan Dung Siêu Hay (20 Mẫu + Sơ Đồ Tư Duy)

(Chúng ta sẽ nạp năng lượng trưa trên tuyến đường đi.)Spring is on the way.(Mùa xuân sẽ tới.)